Stationsomgeving Sint-Pieters

Van spoorwegbundel tot stedelijke wand

Spelers
stadsbestuur, NMBS-Holding, Infrabel, Eurstation, Vlaamse overheid (AWV, VMM),
 
De Lijn: opdrachtgevers vernieuwd openbaar vervoersknooppunt
 
Nv. Sofa: ontwikkelingsmaatschappij gronden NMBS-groep (1 deelproject)
 
sogent: gedelegeerde opdrachtgever voor de Stad voor wat betreft de stadseigendommen (4 deelprojecten)

Deelprojecten

In totaal 9 deelprojecten, waarvan 5 met vastgoedontwikkeling (residentieel, kantoren, commerciële en stedelijke functies) en inrichting openbaar domein (pleinen, park, ontsluitingsinfrastructuur voor auto's, dienstvoertuigen, fietsers en voetgangers)

Stationsomgeving als onderdeel van het stedelijke weefsel

Bijkomende informatie

Pieter Jacobs
sogent - Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
Sint-Jacobsnieuwstraat 17
9000 Gent
Tel. +32 (0)9 269 69 64
Pieter.jacobs@sogent.be
www.sogent.be

Lieve De Cock
Euro Immostar
Euro Immo Star NV/SA
Brogniezstraat 54, 1070 Brussel
Tel: +32 2 529 97 61
www.euroimmostar.be

Projectwebsite
http://www.projectgentsintpieters.be/

Tijdslijn en sleutelmomenten

Synthesedocument 2010
Ontwikkelingsplan
Oproep kandidaatstelling:
Toewijzing:
Start bouw:
 
 
Q1 2011
Q2 2012
Q3 2012
Q1 2014
Q2 2015
Download hier de synthese van de stand van zaken voor dit project

Financiële kengetallen

Geraamde bedragen:

  • Totale investering private partners: 160 mio euro
  • Investering stad Gent infrastructuur als stedenbouwkundige last private partner: 17 mio euro
  • Investering stad Gent stedelijke functies (school, buurtsporthal, …): 8 mio euro
  • Subsidies AGIOn stedelijke basisschool: 5 mio euro

Projectverloop

1. Initiatiefase

Het project zoals hier beschreven is een deelproject van een ruimer en meer ambitieus opgezet project van de Vlaamse regering. Het proces van het overkoepelend project Ontwikkeling Stationsomgeving Gent Sint-Pieters start in 1998 met een initiatief van Euro Immostar (EIS). Het hieruit voortvloeiend stadsontwerp van Xaveer de Geyter architecten zet een proces in gang dat wordt aangestuurd door NMBS/EIS, de Vlaamse overheid, De Lijn en de stad Gent. Uit een langdurig en complex proces,
waarin EIS het projectmanagementsteam levert, komt een Gewestelijk RUP (2006) tot stand waarin de krijtlijnen voor de ontwikkeling worden vastgelegd. De concretisering is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst (2002). Deze fiche geeft het project weer vanuit het standpunt van het sogent, de projectleider van het stedelijk aandeel.

2. Onderzoeksfase

Het onderzoek ten behoeve van het ontwikkelingsplan van de stad is ingebed in het globare onderzoek. Zoals voor vele projecten lopen onderzoeksfase en planuitwerkingsfase op interactieve wijze door elkaar. De complexiteit van het volledige project (o.a. omwille van de schaal, de planning voor transformaties op een druk knooppunt, in een dichtbewooonde buurt ...), de lange looptijd en de vele parallelle beleidsstructuren (politiek en ambtelijk overeleg, kwaliteitskamer, klankbordgroep) zorgen voor vele deelonderzoeken (o.a. hoogbouwstudie, mobiliteitsstudie, ontwerpend onderzoek, compensatie natuurgebied, project-MER ...), overeenkomsten en herzieningen.
Omgaan met die complexiteit leidt onder andere tot de introductie van nieuwe instrumenten zoals synthesenota en een concordantietekst (tussen synthesedocument (2005) en inrichtingsplan openbare ruimte (2005)) die aangeeft welke documenten voor welke onderdelen als meest actueel document kunnen gebruikt worden. Voor het ontwikkelingsplan van de stadsgronden langs de Fabiolalaan zijn het Gewestelijk RUP en de synthesenota uit 2010 vooral maatgevend. Deze laatste is de neerslag van het overleg in de globale kwaliteitskamer, op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad, NMBS en Vlaams Bouwmeester (voorzitter).

3. Planuitwerkingsfase

Binnen het complexe globale kader is het stedenbouwkundig concept vanuit het standpunt van het stadsontwikkelingsbedrijf eerder traditionieel. Er werd een ontwikkelingsplan opgemaakt. Het ontwikkelingsplan is een intern draaiboek waarin afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop de stadsgronden  vermarkt zullen worden. Anderzijds worden de ambitieniveaus erin beschreven. De Stad/sogent staat in voor de publieke infrastructuur: school, buurtsporthal, wijkpark, brug naar Blaarmeersen, … .
Het ontwikkelingsplan stelt een gefaseerde ontwikkeling voor. Een selectiedossier voor de ontwikkeling van zone C (Gewestelijk RUP) werd eind 2012 gepubliceerd. Op basis van het selectiedossier zal een private partner gekozen voor de ontwikkeling van Wonen aan het park (zone C,
Gewestelijk RUP). De selectie gebeurt in 2 stappen: selectie en toewijzing. Finaal zal een private partner gekozen worden op basis van een concreet ontwerpvoorstel en financieel voorstel.  Opdrachten voor ontwerpen voor de naast elkaar liggende eigendommen worden afzonderlijk door NMBS/EIS respectievelijk het stadsontwikkelingsbedrijf gegund. Beide zijn vanaf 2010 ook verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking op hun eigen terreinen. Door de ontwerpers voor het deel NMBS in de projectstructuur als onderdeel van de kwaliteitskamer van het deel stad op te nemen wordt voor afstemming gezorgd. Participatie valt onder de hoede van de dienst gebiedsgerichte werking van de stad. De communicatie blijft echter gezamenlijk gevoerd door het Infopunt, opgericht door stad en NMBS.

4. Uitvoeringsfase

De uitvoering van delen van het ruimere project zijn aan de gang (sporen, station, openbaar domein, ondergrondse parking ...). Stad en NMBS sloten een overeenkomst om via tweewekelijks Beperkt Overleg Fasering (BOF), een studie- en opvolgingsopdracht aan consultants, en gerichte communicatie de hinder tot een minimum te beperken.
Voor de financiering van gemeenschapsinfrastructuur (school, buurtsporthal) zal het sogent beroep doen subsidies (AGIOn) en de watermaatschappij TMVW; deze laatste zal de sportinfrastructuur financieren en beheren, en maakt fiscale optimalisatie mogelijk onder de vorm van BTW-recuperatie..

5. Beheersfase

nog niet van toepassing

Evaluatie en Reflectie

 Nog niet beschikbaar

Publicaties en presentaties

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap