Stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Van spoorwegbundel tot nieuw stadsdeel

Partners
De partners in het Project Gent Sint-¨Pieters zijn de Stad Gent, NMBS, Infrabel en De LijnDe Vlaamse overheid (AWV, VMM) was betrokken in de planning en opstart van het project en stond in voor de aanleg van de verbindingsweg Valentin Vaerwyckweg die in 2010 werd geopend.

Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent voert de projectontwikkeling uit in opdracht van de Stad Gent voor de gronden die in haar eigendom zijn aan de Koningin Fabiolalaan  (langsheen de sporen richting de Leie) en op het Koningin Mathildeplein (aan de zuidzijde van het station).

Tot 2018 was Eurostation NV projectleider en studiebureau voor het project Gent Sint-Pieters. In 2018 werd Eurostation opgeheven en werden de taken overgenomen door NMBS. 

NV Sofa stond in voor de projectontwikkeling op de zone die eigendom was van NMBS op de Koningin Fabiolaan. NMBS nam deze taken over en verkoopt de gronden aan private ontwikkelaars.


De doelstellingen zijn:

Een knooppunt van duurzame mobiliteit creëren waarbij de verschillende vervoersmodi goed op elkaar zijn afgestemd. Concreet houdt dit in: een vernieuwd treinstation met een geïntegreerd tram- en busstation, voldoende en comfortabele fietsenstallingen en een goed bereikbare autoparking, kiss & rides en een taxizone.

De omgeving omvormen tot een aangename en duurzame woon- en werkomgeving met een concentratie van kantoren, woningen, commerciële voorzieningen en een school nabij het station.

Een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein, aanleggen met vernieuwde toegangswegen, nieuwe pleinen en parken. Dit houdt ook in dat er duidelijke en veilige loop- en fietsroutes tussen het station en het stadscentrum en andere stadsdelen moeten komen.

Deelprojecten

Het Project Gent Sint-Pieters omvat verschillende deelprojecten: de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters, de bouw van een geïntegreerd tram- en busstation, de aanleg van overdekte fietsenparkings, de bouw van een ondergrondse autoparking, vastgoedontwikkeling (residentieel, kantoren, commerciële en stedelijke functies) en inrichting openbaar domein (pleinen, park, ontsluitingsinfrastructuur voor auto's, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers)

Een stationsbuurt met een openbaar vervoersknoopunt, kwalitatieve publieke ruimte en woonwijk

Bijkomende informatie

Gisèle Rogiest
Infopunt Project Gent Sint-Pieters
P. Clementinalaan 
9000 Gent
Tel + (0)9 241 24 11Tijdslijn en sleutelmomenten

  • Samenwerkingsovereenkomst betreffende de herinrichting van het station en de stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters tussen de Stad Gent, de N.M.B.S., Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, het Vlaamse Gewest en N.V. Eurostation (sinds 2015 ook Infrabel)
  • GRUP, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan
  • start van de (omgevings)werken: afbraak postgebouw, start werken ondergrondse parking, start werken tijdelijke tramtunnel, aanleg straten...
  • start verbouwing station Gent-Sint-Pieters
  • einddatum volgens huidige planning
 6 juli 2004


5 december 2006


2007eind 2010
2027

Financiële kengetallen

Geraamde bedragen:

  • Totale investering infrastructuurwerken: ongeveer 600 miljoen euro. Dit houdt in: de renovatie van het station Gent Sint-Pieters, de bouw van een tram- en busstation, de bouw van de ondergrondse parking voor 2.750 wagens, de bouw van een ondergrondse fietsenstalling voor 17.000 fietsplaatsen, K&R-zones, een taxizone, een verbindingsweg tussen R4 en de ondergrondse parking, omgevingswerken.
  • de kosten zijn exclusief projectontwikkeling en daaraan gekoppelde lasten (Rijsenbergpark, fietsbrug…).

Projectverloop

1. Initiatiefase

Het proces is gestart in 1998 met een initiatief van NMBS (Eurostation). Het hieruit voortvloeiend stadsontwerp van Xaveer de Geyter architecten zet een proces in gang dat wordt aangestuurd door NMBS/Eurostation, de Stad Gent, Infrabel, de Vlaamse overheid en De Lijn. Uit een langdurig en complex proces,
waarin Eurostation het projectmanagementsteam levert, komt een Gewestelijk RUP (2006) tot stand waarin de krijtlijnen voor de ontwikkeling worden vastgelegd. De concretisering is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst (2004). 

2. Onderzoeksfase

Zoals voor vele projecten lopen onderzoeksfase en planuitwerkingsfase op interactieve wijze door elkaar. De complexiteit van het volledige project (o.a. omwille van de schaal, de planning voor transformaties op een druk knooppunt, in een dichtbewooonde buurt ...), de lange looptijd en de vele parallelle beleidsstructuren (politiek en ambtelijk overleg, kwaliteitskamer, klankbordgroep) zorgen voor vele deelonderzoeken (o.a. hoogbouwstudie, mobiliteitsstudie, ontwerpend onderzoek, compensatie natuurgebied, project-MER ...), overeenkomsten en herzieningen.
Omgaan met die complexiteit leidt onder andere tot de introductie van nieuwe instrumenten zoals synthesenota en een concordantietekst (tussen synthesedocument (2005) en inrichtingsplan openbare ruimte (2005)) die aangeeft welke documenten voor welke onderdelen als meest actueel document kunnen gebruikt worden. Voor het ontwikkelingsplan van de stadsgronden langs de Fabiolalaan zijn het Gewestelijk RUP en de synthesenota uit 2010 vooral maatgevend. Deze laatste is de neerslag van het overleg in de globale kwaliteitskamer, op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, NMBS en Vlaams Bouwmeester (voorzitter).

3. Planuitwerkingsfase

Reeds in 2002 wordt de basis gelegd voor de projectstructuur. Er wordt een stuurgroep opgericht die wordt voorgezeten door de burgemeester van de Stad Gent en waarin elk van de projectpartners zijn vertegenwoordigd. Een Technische werkgroep bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.  Daarnaast worden nog een aantal werkgroepen in het leven geroepen zoals de werkgroepen Mobiliteit, Communicatie, de juridische werkgroep, ....

Eurostation NV krijgt de taak als algemeen projectleider en moet de verschillende deelproject op elkaar afstemmen en de timing en het budget bewaken. In 2018 wordt deze taak overgenomen door NMBS. Bij de Stad Gent zetelt de projectleider voor de inrichting van de Publieke Ruimte. Sogent heeft projectleiders aangesteld voor de ontwikkeling van de Koningin Fabiolalaan en het Koningin Mathildeplein. Het geheel van deelprojecten wordt in de stuurgroep besproken. Door de omvang en de impact van dit project zijn participatie en communicatie naar verschillende doelgroepen belangrijk. Denken we maar aan de buurtbewoners, pendelaars, handelaars, de omliggende scholen, mensen met een beperking, en alle weggebruikers. Participatie valt onder de hoede van de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent. De communicatie wordt gevoerd door het Infopunt dat een samenwerking is tussen de Stad Gent , NMBS, De Lijn en Infrabel.

De planuitwerking en studiefase lopen vaak samen en door de duur van het project moeten bepaalde onderzoeken en studies worden geactualiseerd.  In 2020 wordt daarom het Masterplan Publieke Ruimte geactualiseerd. Daarvoor is een extern ontwerpteam ingeschakeld. Ook het Mobiliteitsplan wordt herbekeken gezien de verdere groei van zowel treinreizigers, voetgangers en vooral fietsers. De oorspronkelijk geplande fietsenstalling van 5.500 fietsen is inmiddels opgetrokken tot 17.000 fietsplaatsen. 

4. Uitvoeringsfase

De uitvoering van delen van het ruimere project zijn gestart in 2007 (sporen, station, openbaar domein, ondergrondse parking ...). De Stad Gent en de andere projectpartners sloten een overeenkomst met een studiebureau om via een regelmatig overleg en gerichte communicatie de hinder  tot een minimum te beperken.
Voor de financiering van gemeenschapsinfrastructuur (school, buurtsporthal) zal het sogent beroep doen op subsidies (AGION) en de watermaatschappij TMVW; deze laatste zal de sportinfrastructuur financieren en beheren, en maakt fiscale optimalisatie mogelijk onder de vorm van BTW-recuperatie..

5. Beheersfase

Een werkgroep buigt zich over de (toekomstige) beheersovereenkomsten.

Evaluatie en Reflectie

Het project is officieel van start gegaan in 2007. Sindsdien zijn een aantal deelprojecten opgeleverd (ondergrondse parking, verbindingsweg, aanleg natuurpark ...). In 2018 drong een evaluatie van het project zich op. Bedoeling was om na te gaan of de nieuwe inzichten op het vlak van wonen, samenleven, duurzaamheid en mobiliteit nog wel voldoende weerklank vinden in de plannen die sinds 1997 vorm kregen. Dergelijke reflectiemomenten vonden eerder al plaats in 2005 en 2010.

Publicaties en presentaties

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap