Project en proces - Project- en procesmanagement

Op deze website definiëren we een project als een geheel van activiteiten nodig om een bepaald resultaat te kunnen realiseren met een eenmalig karakter binnen een afgesproken scope en met een afgesproken einddatum, kost en kwaliteit (zie Wijnen, projectmatig werken).

We definiëren een proces als het geheel van interacties die ontstaan tussen verschillende wederzijds afhankelijke stakeholders rond een bepaalde beleidskwestie, en met het oog op het ontwikkelen en realiseren van een of meerdere projecten.

 
 
 
 

 
  

Projectmanagement definiëren we op deze website als het beheer van een (deel)project en procesmanagement als het leiden van de interacties tussen actoren (In navolging van De Bruijn, Procesmanagement)​.

Een belangrijk - zoniet hét belangrijkste - uitgangspunt op deze website is dat een proces, en dus procesmanagement, nodig is om een project te realiseren en dat het doel van dat proces is om te komen tot een genegotieerde, gedragen oplossing tussen verschillende partijen. 

Daarbij zijn de uitgangspunten:

  • Verschillende actoren hebben een eigen, gelijkwaardig belang bij het project.
  • De overheid is slechts één van de partijen.
  • De inhoud van een project is het gevolg van de interactie tussen verschillende actoren.
  • De interactie tussen actoren is gebonden aan spelregels.
  • Een succesvol project reflecteert een win-win situatie tussen de verschillende belangen.

 

 

 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap