Buda Eiland

Nieuwe identiteit voor een stadswijk

Spelers
Stadsbestuur Kortrijk: herinrichting culturele infrastructuur + openbaar domein, regiefunctie
AGB Buda: beheer gebouwen en realiseren visie
nv Waterwegen en Zeekanaal: Leiewerken
Kunstencentrum Buda: fusie van de vroegere culturele organisaties en belangrijkste culturele speler op het eiland voor kunstcreatie
Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart: herwaardering zorginstellingen en eigenaar Budafabriek,
vzw Designregio ( = samenwerking Stad Kortrijjk, Intercommunale Leiedal, Hogeschool West-Vlaanderen, Stichting Interieur en Voka): belangrijke partner in de Budafabriek
Deelprojecten

Het betreft een combinatie van verschillende ingrepen in het openbaar domein enerzijds en een herinrichting van de culturele infrastructuur in één culturele benadering.

 • Heraanleg Openbaar domein :
  • Heraanleg van de Leieboorden: onderdeel van de werken om de Leie bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.000 ton = 2 nieuwe groene ruimten aan de toppen van het eiland, de vervanging van de Budabrug door een ophaalbrug en 2 nieuwe fiets- en voetgangersbruggen.
  • Verlagen kaaien oude Leie-arm: omvormen van de zone aan de Broeltorens tot één aangename verblijfsruimte, die het scharnierpunt en link vormt tussen het commerciële enhistorisch hart van de binnenstad en Buda-eiland.
  • Paternoster van Secret Gardens: omvormen van de tuinen van Broelmuseum, Budatoren en H.Hartcampus tot één grote binnentuin tussen de culturele infrastructuur als onderdeel van een grotere keten van (semi-) publieke ruimtes doorheen de binnenstad. 
  • Heraanleg Budastraat: De Budastraat vormt een onderdeel van de NZ as, de stedelijke ruggegraat van Kortrijk. Om het karakter van belangrijke as te realiseren werden de voetpaden verbreed tot een gelijkwaardige 50/50 verhouding tussen voetgangers en autoverkeer.

 

 • Uitbouw Kunsteneiland : 
  • Realiseren culturele infrastructuur:
   • Budatoren: productiehuis voor podiumkunsten
   • Budascoop : bioscoop, professionele zaal voor hedendaagse podiumkunsten, ontmoetingsruimte, ateliers,... 
   • Budafabriek : raakvlak tussen economie, design, kunsten, onderwijs, wetenschap en technologie
   • Herprofilering en inrichting van het Broelmuseum tot Broelkaai 6 en inrichten van de Paardenstallen
  • Uitbouwen inhoudelijke werking rond cultuur en creatie:
   • Fusie van de culturele actoren tot vzw Buda Kunstencentrum.
   • Uitbouwen van een coördinatie- en exploitatiestructuur: vzw Buda en SOK met medewerking van vzw Designregio Kortrijk, vzw Kunstencentrum Buda, Passerelle, …
   • Inhoudelijke werking Budafabriek.   
   • Deelprojecten vanuit een culturele benadering: Next, Kortrijk Congé,https://www.budakortrijk.be/nl 
 • Complementaire private initiatieven:

Cultuur als inspiratie voor de herwaardering van het Buda-Eiland

Bijkomende informatie

Marianne de Meyere 
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
Tel +32 (0)56 27 70 32 
marianne.demeyere@kortrijk.be

Projectwebsite: http://stedenbeleid.vlaanderen.be/buda-een-creatief-eiland-voor-kortrijk-en-zijn-regio 

https://www.kortrijk.be/buda
Tijdslijn en sleutelmomenten

2001

 • Dec : beslissing cbs: onderzoek naar de strategie om Buda-eiland om te vormen tot eiland voor kunstcreatie
  • Haalbaarheidsstudie culturele luik, prof. Rudi Laermans
  • Stedenbouwkundige ontwikkelingsstrategie, prof. Bruno De Meulder
  • Juridisch organisatorisch luik, meester J. Lievens
2002
 • Uitvoeren studies met stuurgroep o.l.v. Eric Anthonis
 • 29 mei : cbs beslissing: indienen als project voor stadsvernieuwingsfonds

2003

 • Januari: eindrapport prof Laermans
 • 7 februari: Besl. Vl. Reg.: project op de shortlist geplaatst voor stadsvernieuwingsfonds na eerste fase
 • 7 juli: oprichting van de vzw Buda en aanstelling van een eilandcoördinator om de strategie vorm te geven
 • 22 september: gemeenteraad: goedkeuren projectinhoud, overeenkomsten met de private partners, erfpacht Pentascoop (Budascoop)

2004

 • 30 januari: Besl. Vl. Reg.: goedkeuren stadsvernieuwingsproject en subsidie van 3 mio euro
 • 24 mei: getekende overeenkomst met de Vlaamse regering over het stadsvernieuwingsproject
 • Buda-eiland wordt één van de Maisons Folies als onderdeel van Lille 2004 culturele hoofdstad van Europa
 • 28 december: cbs gunning studie voor de Oude – Leiearm aan de TV Arcadis Gedas – Atelier JPLX – Michel Desvigne
2005
 • 1 januari: oprichting vzw Buda Kunstencentrum: fusie van verschillende culturele organisaties op het eiland tot één kunstenwerkplaats
 • Maart : starten werken Budascoop
 • Mei – juni : 12 Buda-debatten voor  het verfijnen van de visie en uitbouwen draagvlak
 • 14 juni: cbs gunning verbouwen Budafabriek aan architectenbureau 51N4E
2006
 • Naast andere toonmomenten: Decoene tentoonstelling op Buda
 • 2 – 3 september: openingsfeest Budascoop
2007
 • 16 april: oprichting AGB Buda
 • 17 juli: verlijden erfpachtakte voor de Budafabriek
 • 31 oktober: einde werken Kapucijnenstraat en Korte Kapucijnenstraat
2008
 • 2e fase herinrichting paardenstallen als onderdeel museum
2009
 • eerste editie tuinenfestival Secret Garden
 • 27 september: eerste Buda Libre: café voor één nacht als ontmoetingsplaats voor alle creatievelingen
2010
 • 14 juli: cbs: goedkeuren verruimd concept voor de Budafabriek en de werking: verruiming van kunstcreatie en centrum voor beeldende kunst naar het snijpunt tussen kunst, ontwikkeling en innovatie, economie

2011

 • Start werken Budafabriek
 • Start werken Budastraat
2012
 • 14 september: opening Budafabriek
 • Einde werken Budastraat
2013-2014
2015
 • In 2015 waren de Leiewerken in Kortrijk zo goed als voltooid. Dat werd met een feestelijk programma gevierd. Onder de titel "De Grote Verleieding" focuste de stad op de talrijke gedaanteverwisselingen van de Leie in Kortrijk en de regio. 
 • Op Sinksenzaterdag 23 mei 2015 vond de aftrap plaats voor vier maanden lang feestgedruis met een aanbod aan picknicken, wandelen, fietsen, varen, een kunstroute bezoeken, Kortrijk Congé of Zomercarnaval beleven, markante historische plekken en inspirerende toekomst-projecten ontdekken. De afsluiter was op vrijdag 25 september.
2017-2018
 • Verlagen kaaien Oude Leie-armFinanciële kengetallen

 Raming bij start van het stadsvernieuwingsproject:
 • Totaal: 18,65 mio € (excl. Leiewerken 130 mio €)
 • Stadsaandeel: ca 8 mio €
 • Aandeel privé: 54 %
Raming juni 2012
 • Investeringen stad Kortrijk: 9,8 mio €
 • Aandeel privé: ca 50%

Belangrijkste investeringen:

 • Budascoop: 3 mio €
 • Budafabriek: 3 mio €
 • Kapucijnenstraat: 0,68 mio €
 • Paardenstallen: 0,21 mio €
 • Budastraat: 0,5 mio €
 • Verlagen kaaien Oude Leie-arm: 4,6 mio € waarvan 2,3 mio voor de Stad Kortrijk
 
Subsidies:
 • Stadsvernieuwingsfonds: 3.000.000 €
 • Efro doelstelling 2 Vlaanderen: 974.382 € Budafabric als strategische stadsproject in prioriteit 4
 • Hermesfonds Vlaanderen: 365.393 €
 • Sanering leegstaande fabriekspanden Vl: 385.000 €
 • Interreg IVB NWE: Proud: investering in designstudio:BudaLab: ca 100.000 €

Projectverloop

1. Initiatiefase

Wanneer de Pentascoop verhuist naar Hoog Kortrijk en de oude vestiging te koop staat, stuurt de burgemeester aan op een project voor het Buda-eiland. De handel- en horecafunctie is erg verzwakt en de zorgsector breidt steeds verder uit. Daarnaast zorgen de verbredingswerken aan de Leie voor een volledig nieuw stadslandschap, die een belangrijke potentie inhoudt.
In de studie van Secchi wordt de idee al geopperd om een culturele ontwikkeling op het Buda-eiland te  ondersteunen. In dat licht werd ook de Tack toren reeds gerenoveerd: hier wordt vloer te huur aangeboden
om kunstproducties te ontwikkelen. Een aantal culturele organisaties zijn actief in verschillende onderdelen van hedendaagse kunst ( Dans in Kortrijk, Limelight (film en video), Happy New Ears,…)
Voort bouwend op deze basis, wil het stadsbestuur het eiland omvormen tot een broeinest voor kunstenaars. Dit vormt de kern van een stedelijk vernieuwingsproject. Onder impuls van burgemeester Stefaan De Clerck, wordt het microverhaal van het eiland gekoppeld aan het macroverhaal van de stad.

2. Onderzoeksfase

2002 – 2003
In december 2001 beslist het College van Burgemeester en Schepenen om dit idee te laten onderbouwen door drie studies.
Rudi Laermans onderzoekt de haalbaarheid van het socio-culturele luik en stelt een mogelijke strategie voor.
In een workshop geleid door Bruno De Meulder worden de krijtlijnen uitgezet voor een stedenbouwkundige ontwikkeling van de hele site.
De resultaten van dit denkwerk worden gebundeld in een publicatie van de stad Kortrijk in samenwerking met Leiedal.

Auteurs zijn Bruno De Meulder, Michiel Dehaene en Rudi Laermans.
Ook het juridisch organisatorisch luik wordt uitgewerkt door meester Lievens, die een drieledige structuur voorstelt.
Deze onderzoeksopdracht heeft een dubbele functie : enerzijds een wetenschappelijk gefundeerde visie ontwikkelen en anderzijds een draagvlak creëren voor het idee van Buda als ‘kunstenaarsnest’, zowel bij de bevolking als bij de betrokken culturele actoren en de Vlaamse overheid. Eric Anthonis wordt aangetrokken om de stuurgroep te leiden die het proces moet begeleiden.

3. Planuitwerkingsfase

2004  - 2010
De ontwikkeling van het Buda-eiland moet een cultureel speerpunt zijn voor de regio. De grote waardering van het opzet door het Vlaams Stedenbeleid en de erkenning als stadsvernieuwingsproject ( subsidie van 3 mio €) verhoogt het draagvlak bij het bestuur en versnelt het proces.
In september 2003 keurt de gemeenteraad de principiële samenwerkingsovereenkomst goed met de private partners, in het bijzonder met de Zorggroep H.Hart.
Om het verdere traject te begeleiden wordt op 7 juli 2003 de vzw Buda ( samengesteld uit afgevaardigden van de stad en de culturele actoren) opgericht en een eiland-coördinator aangesteld om de artistieke creatieve missie uit te werken.
De Stad Kortrijk werkt ondertussen de verschillende fysische onderdelen verder uit onder coördinatie van de strategische cel. Het betreft een combinatie van verschillende ingrepen in het openbaar domein enerzijds en een herinrichting van de culturele infrastructuur anderzijds.
Via offertevragen worden ontwerpers aangeduid voor het verlagen van de kaaien van de Oude Leie-arm( Arcadis-Atelier JPLX- Desvigne) en de herinrichting van de Budafabriek (51N4E - https://www.archdaily.com/339907/buda-art-centre-51n4e). Er wordt een kwaliteitskamer georganiseerd om de ontwerpen te bespreken.
De deelname van Buda-eiland als één van de Maisons Folies van het programma van Lille 2004 Culturele Hoofdstad vormt een eerste try-out van de culturele missie van het eiland. In 2005 worden ook 12 Budadebatten georganiseerd om de visie te verfijnen en draagvlak te creëren.


In 2010 wordt het concept van het Buda als eiland van kunstcreatie verruimd tot een plek voor kunst, creativiteit en innovatie. De hefboomfunctie van cultuur, kunst en creativiteit voor de economische vernieuwing wordt onderkend en het Buda-eiland vormt een speerpunt hierin. De Budafabriek, het derde luik van de infrastructuur, wordt de basis om een werking uit te bouwen op het snijpunt van kunst, ontwikkeling en economie. 

Op 23 augustus 2010 ondertekenen “zeven founding partners”een intentieverklaring hiertoe: Stad Kortrijk (AGB Buda/Broelmuseum), Intercommunale Leiedal, Designregio Kortrijk, Flanders InShape, Howest en Kunstencentrum Buda richten de Fabrieksraad op. Een “startteam” werkt van oktober 2010 tot maart 2011 een eerste voorstel van missie en werking uit. 
Daarna wordt van 1 juli 2011 tot 30 juni 2013 een parttime opdrachthouder (Franky Devos) aangesteld om de werking uit te bouwen. In het eerste jaar gaat speciale aandacht naar de inhoudelijke voorbereiding van de opstart, de fondsenwerving, het optimaliseren van de organisatievorm en het verfijnen van de strategie.

In april 2011 wordt het ontwikkelingskader Leieboorden opgemaakt door Leiedal waarin ook een aantal sites van Buda-eiland aan bod komen.4. Uitvoeringsfase

2005 – 2015
De verschillende deelprojecten worden één voor één gerealiseerd, telkens gecoördineerd door een projectleider voor elke project.
Voor de uitvoering van de artistieke missie hebben de diverse culturele actoren zich op 1 januari 2005 verenigd in één vzw, nl. vzw Buda Kunstencentrum. Buda Kunstencentrum biedt een werkplek en presentatieplatform aan kunstenaars en is ook een filmhuis. Ze heeft een belangrijke werking rond artists in residence en vormt een prioritaire partner op het Buda-eiland

De Budatoren bestond bij de start van het project. De Budascoop opende op 2 september 2006 en de Budafabriek opende op 14 september 2012 na een ingrijpende verbouwing naar ontwerp van architectenbureau 51N4E.  

Inmiddels heeft het Budalab er zich ontwikkeld tot een openbare werkplaats  https://www.budalab.be/index.php/nl/budalab

In 2005 werd in Zuid-West-Vlaanderen ook ‘Designregio Kortrijk’ opgericht: een initiatief van de Stad Kortrijk, met als medestichters Biënnale Interieur, intercommunale Leiedal, Kamer van Koophandel Voka West-Vlaanderen en de Hogeschool West-Vlaanderen - Howest. Opzet van Designregio Kortrijk is het bundelen en versterken van initiatieven rond creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Design en design thinking dienen daarbij als leidraad. Designregio Kortrijk  https://www.designregio-kortrijk.be/ opereert binnen het open platform dat actief is op Buda-eiland. Het Broelmuseum heeft zijn werking geheroriënteerd en organiseert elke 2 jaar een belangrijke tentoonstelling rond hedendaagse kunst, design en innovatie.

De Budatoren bestond bij de start van het project. De Budascoop opende op 2 september 2006 en de Budafabriek opent op 14 september 2012.


Kortrijk diende half juni 2017 een aanvraag in tot lidmaatschap van het UNESCO Creative Cities Network (UCCN) in het domein van design. Het UCCN dat in 2004 werd gelanceerd, bestaat op vandaag uit een wereldwijd netwerk van 116 steden die creativiteit gebruiken als hefboom voor duurzame ontwikkeling. Het UCCN omvat zeven domeinen, van literatuur over muziek tot design. Tot het netwerk behoren wereldsteden als Sydney, Beijing, Seoul en Singapore. In het domein van design komt Kortrijk naast steden als Shanghai, Helsinki en Berlijn te staan. In Europa horen er 9 steden tot het design-domein. In België is Kortrijk daarbij de eerste stad.

De Stad kreeg in oktober 2017 het positieve bericht dat de aanvraag tot lidmaatschap in het domein van design werd aanvaard. UNESCO lanceerde dit wereldwijde netwerk in 2004 om samenwerking te stimuleren met en tussen steden die creativiteit zeer bewust inzetten als hefboom voor duurzame ontwikkeling. https://en.unesco.org/creative-cities/kortrijk

 

5. Beheersfase

In vervanging van de oorspronkelijke vzw Buda van 2003 werd op 16 april 2007 het Autonoom Gemeentebedrijf Buda opgericht (statuten en aanpassingen statuten), dat instaat voor het beheer van de Budatoren, de  Budascoop en straks Budafabriek en voor het uitdragen en bewaken van de missie van het Buda-eiland. 

De gemeenteraad besliste in zitting van 14 november 2016 over te gaan tot de ontbinding en vereffening van het AGB Buda (opgericht 14 mei 2007) met ingang van 1 januari 2017. Het beheer van de gebouwen werd overgedragen aan het AGB SOK en voor het inhoudelijke luik is op 7 september 2016 de vzw Buda opgericht. 

De gemeenteraad keurde op 12 juni 2017 de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Buda goed. De vzw staat in voor de invulling en programmatie van de gebouwen met als doel het stimuleren van verbindingen op het raakvlak tussen economie, kunsten, onderwijs en zorg met het oog op innovatie en creatie. 

Evaluatie en Reflectie

 

Creativiteit is het devies waarmee het Kortrijkse stadsbestuur een reeks ingrijpende infrastructuurwerken aan de Leie aangreep als een stadsvernieuwingsproject met de blik op de toekomst. De herontwikkeling van het Buda-eiland, gelegen in de historische binnenstad, bekleedde daarin een centrale rol. Het was de Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi die het gebied tussen twee Leie-armen als een plek voor artistieke creatie inkleurde en het Buda-eiland zijn nieuwe bestemming gaf. Met de steun van de Vlaamse overheid, Europese Unie, publieke instellingen en private partners werd het Buda-eiland getransformeerd tot een belangrijke culturele hub in de stad, met de Budascoop en de Budatoren als arthouse bioscoop en creatieve pleisterplaats voor internationaal podiumkunstenaars, en het Broelmuseum als organisator van tentoonstellingen.

De opening van de Budafabriek in de voormalige textielfabriek Desmet-Dejaeghere is het voorlopige sluitstuk van dit transformatieproces.

 

Het idee om het Buda-eiland uit te bouwen als een broeinest voor kunstproductie en creatie was begin jaren 2000 een innovatief idee.
In de beginperiode zijn een aantal elementen belangrijk geweest voor het uiteindelijke succes van het project:

 • De onderbouwing van het idee door studiewerk van de verschillende facetten.
 • De snelle selectie als Vlaams stadsvernieuwingsproject, als het project nog eerder een idee is dan een uitgewerkt project. Deze vroegtijdige externe erkenning heeft ervoor gezorgd dat het lokale (politieke) draagvlak werd gevonden.
 • Het project bouwt voort op bestaande sterktes en opportuniteiten en komt niet uit de lucht vallen. Diverse culturele spelers zijn actief op het eiland, de aanwezige gebouwen bieden mogelijkheden voor culturele infrastructuur en grootschalige investeringen in het openbaar domein zijn gepland of aan de gang.
 • De aanwezigheid van “believers” bij de verschillende actoren: politiek, culturele spelers, administratie, maar bv. ook de Zorggroep H.Hart, die bereid was zijn eigen plannen te herdenken en te integreren in het project.
 • De snelle realisatie van de vzw Kunstencentrum Buda als “werkplaats” binnen het Kunstendecreet.

Dat een strategie om in te zetten op kunst en creatie niet evident is voor een centrumstad van de omvang van Kortrijk en eerder in verband gebracht wordt met grootsteden blijkt uit de partners van de verschillende Europese projecten, waarmee Kortrijk gewerkt heeft rond dit thema: Barcelona, Milaan, Lissabon, Talinn  voor het Europees Innovationfestival of Proud; Birmingham, Rotterdam, Bologna, e.a. in het Urbactproject Creative Spin.

De ontwikkeling van het Buda-eiland is een langlopend proces en geen eenduidig rechtlijnig planningsproces. Het is geen “bouwproject” met een voltooiingsdatum maar het uitbouwen van een strategie met een doorlopende werking. Dit vereist o.a.:

 • Flexibiliteit in het denken en hervertalen van het project in het kader van veranderende omstandigheden: bv. de rol van de Budafabriek.
 • Lange termijnvisie gecombineerd met inspelen op opportuniteiten en onmiddellijke actie.
 • aAngepaste structuren volgens de verschillende fasen van het project: Van vzw Buda in de startfase naar AGB Buda in de realisatiefase en AGB SOK (beheer) en vzw Buda (inhoudelijke werking) in de continue werkingsfase.

Bij een dergelijk langlopend project zonder eigenlijke einddatum is continuïteit door de veelheid aan actoren en belangen, de wisseling van sleutelpersonen en de wijziging in noden en wensen een heel belangrijke uitdaging.

Hiervoor is een breed draagvlak nodig. Dit is de critische succesfactor van het project.
In het begin was het draagvlak beperkt. De algemene erkenning van de hefboomfunctie van cultuur, kunst en creativiteit voor de economische vernieuwing hebben sterk bijgedragen tot het verhogen van het draagvlak. De opening van de Budafabriek met de verruiming van het concept vormen hierin een sleutelelement.
Een continue werking om cross-overs tussen cultuur, onderwijs en economie te stimuleren is geen kerntaak van de stad. Het vraagt een partnerschap met langdurige engagementen en het vinden van een structurele financiering. Dit zijn fundamentele uitdagingen voor de nieuw opgerichte vzw Buda.
Publicaties en presentaties

 • Presentatie gemeenteraad 22 september 2003

 • Eindpresentatie jury 26 november 2012 

 • Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen (2002-2011)  ‘Een eigenzinnige praktijk in Europees perspectief’ door  Els Vervloesem, Bruno De Meulder en André Loeckx

 • Inzet/Opzet/Voorzet – stadsprojecten in Vlaanderen, 2006 ‘Buda-eiland, Kortrijk als work in progress door Bruno De Meulder

 • Stadsinnovatie ‘Herbruik is herwaarderen … op zoek naar succesvolle managementpraktijken’ deel 5 - Buda-Kunsteneiland, Kortrijk door Patrick Stouthuysen

 • Van ID naar 3D ‘besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht bij stadsontwikkelingsprojecten’ door Thomas Block. 

 • Brouchure Buda 'Eiland van creatie - Het verhaal can een stadsvernieuwingsproject - dec. 2012

 • http://www.architectuurkaart.be/budafabriek

 • Architectuurboek Vlaanderen n°11 - Architectuur middenin - VAI

 • De rivier maakt de stad – twintig jaar Leiewerken in Kortrijk – stad Kortrijk en Leiedal, 2016


© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap