Grote Markt

Herwaardering openbaar domein stadscentrum

Spelers
Stad Mechelen:
realisatie van heraanleg openbaar domein (5 pleinen en 4 straten) + kwaliteitsbewaking van de ondergrondse parkings
Parkeerbedrijf:
Bouw en exploitatie van 3 ondergrondse parkings
Deelprojecten
Ondergrondse parkings Grote Markt, Veemarkt en Kathedraal
Openbaar domein in de directe omgeving van de parkings

gefaseerde uitvoering van diverse pleinen en aanloopwegen

Bijkomende informatie

Stad Mechelen
Afdeling Projecten en Planning
Team Publieke Ruimte
Grote Markt 21
2800 Mechelen
Tel +32 (0)15/29.89.20
publiekeruimte@mechelen.be
Indigo
Veemarkt 33
2800 Mechelen
015/42.45.40
parkeren.mechelen.be@streeteo.comTijdslijn en sleutelmomenten

Globale tijdslijn
 • 2000: Nieuw bestuursakkoord
 • 2001: Locatieonderzoek voor ondergrondse parking in het stadscentrum (door Tritel)
 • 2002: Verkeersanalyse ondergrondse parkings Grote Markt en Veemarkt (door Tritel)
 • 2002: Internationale ontwerpwedstrijd voor de heraanleg van het openbaar domein (laureaat Secchi en Viggano)
 • 2003: Start werken Grote Markt-Veemarkt en omgeving
 • 2005: Einde werken Grote Markt-Veemarkt en omgeving
 • 2011: Start werken Sint-Romboutskerkhof en omgeving
 • 2012: Einde werken Sint-Romboutskerkhof

Financiële kengetallen

Stad Mechelen (eigen investeringen):

 • Openbaar domein Grote Markt-Veemarkt + omgeving: € 6,5 mio
 • Openbaar domein Sint-Romboutskerkhof + omgeving: € 3,4 mio
 • Aandeel in kwaliteitsverhoging parkings: € 250.000

Vinci Park:

 • Parking Grote Markt:  € 3,4 mio
 • Parking Veemarkt: € 2 mio

Projectverloop

1. Initiatiefase

Bij het aantreden van nieuwe bestuursploeg kwam het parkeren in de binnenstad op de agenda. In het bestuursakkoord werd de intentie opgenomen om ondergronds parkeren en heraanleg van het openbaar domein in de binnenstad aan te pakken.

Op dit moment was de opmaak van het mobiliteitsplan van de stad al vrij ver gevorderd. De nieuwe inzichten naar parkeren vanuit dit dossier zijn finaal nog verwerkt in het mobiliteitsplan.

2. Onderzoeksfase

Om een duidelijk beeld te krijgen over de parkeersituatie in de binnenstad en de geschikte locatie voor een nieuwe ondergrondse parking in de binnenstad werd er door Tritel in opdracht van de stad de studie“Locatie-analyse ondergrondse parking Centrum” uitgevoerd.  Hierbij kwamen twee locaties in beeld voor ondergronds parkeren: de Grote Markt en de Veemarkt. Vanuit verkeerskundig oogpunt was de Veemarkt de meest geschikte locatie, maar het college nam uiteindelijk de beslissing om twee kleinere parkeerplaatsen te maken onder beide pleinen ipv één grote op één locatie. De voordelen van deze keuze waren dat een belangrijk deel van openbaar domein in het centrum samenhangend zou aangepakt worden, dat er een groter autoluw gebied gerealiseerd kon worden en dat er een betere spreiding van het parkeerverkeer bekomen kon worden.
In een tweede mobiliteitsstudie “Verkeersanalyse ondergrondse parkings Grote Markt – Veemarkt” werd dieper ingegaan op de
gegenereerde verkeersstromen ten gevolge van de parkings, maar eveneens de vermoedelijke verschuiving van diverse verkeersstromen ten gevolge het autoluw maken van het betreffende gebied. Verder werd de circulatie van het openbaar vervoer in de binnenstad onder de loep genomen voor zowel het stads- als het streekvervoer. Dit laatste was belangrijk omdat bij de heraanleg van het openbaar domein het busstation op de Veemarkt een belangrijke transformatie moest ondergaan.
Dan begon de zoektocht naar een concessiehouder voor al het parkeren in de binnenstad. Het bestek omvatte zowel het bovengronds als het ondergronds parkeren, en de omschakeling van de parkeermeters naar de Euro. De samenwerkingsovereenkomst (hier concessieovereenkomst genoemd) werd in een gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd. De concessie werd toegewezen aan VinciPark.

3. Planuitwerkingsfase

Het parkeerbedrijf Vinci stond in voor de plannen van de ondergrondse parkeerplaatsen, en dit volgens kwaliteitsnormen opgesteld door de stad, die ook bijdroeg in de meerkosten.
Voor de heraanleg van de pleinen en aanloopstraten werd een wedstrijdbestek voor ontwerpers uitgeschreven. Het juryverslag motiveerde uitgebreid de keuze voor Secchi/Viganó. Wegens de
defasering van beide projectdelen was de afstemming van de plannen van de ondergrondse constructie op de bovenbouw niet altijd eenvoudig.
Het hele project kon uitgevoerd worden zonder opmaak van verordenende plannen (BPA of RUP). Er was in die tijd ook nog geen MER-plicht.

4. Uitvoeringsfase

De uitvoering van de werken verliep gefaseerd in functie van de financiële middelen. De werfopvolging gebeurde door het departement infrastructuur van de stad.
Van bij de aanvang werd een intensieve informatiecampagne gevoerd: bewoners en middenstand kregen alle plannen steeds voorgelegd binnen een begeleidingscommissie, er waren tal van begeleidende maatregelen zoals uitvoerige mobiliteitsstudies voor het werfverloop, de wijkmanager was telkens betrokken bij de werfvergaderingen…
Alle belangrijke stappen in de uitvoering, zoals het archeologisch onderzoek, kwamen uitgebreid aan bod in brochures en nieuwsbrieven.
Er werden evenementen georganiseerd, zoals een bewonersontbijt ‘spek met eieren’ (je bakt geen omelet zonder eieren te breken!). Het feit dat er zelfs in moeilijke weersomstandigheden werd doorgewerkt, wekte de sympathie op van omwonenden. De afschermdoeken rond de bouwput werden zelfs weggehaald omdat de werken heel wat kijklustigen aantrokken (wat dan weer gunstig was voor de horeca).
Door het lange tijdsverloop werden er soms aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in de oorspronkelijke plannen, echter steeds in de geest van het wedstrijdontwerp en uitgewerkt door de initiële ontwerpers.

5. Beheersfase

Met het oog op een kwaliteitsvolle invulling van het nieuw openbaar domein werd een verordening terrassen vastgesteld: dat liet de stad toe om orde te brengen in de wildgroei van terrassen, veranda’s en andere overkappingen.
De exploitatie van de ondergrondse parkings Grote Markt en Veemarkt gebeurt nog steeds door Vincipark. Maandelijks heeft de stad overleg met Vincipark aangaande het parkeren in Mechelen.

Evaluatie en Reflectie

 Nog niet beschikbaar

Publicaties en presentaties

Presentatie Netwerk Publieke Ruimte (Grote Markt 1 en Panel 1-2-3)

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap