Tinelsite

Stadsherwaardering

Spelers
stad Mechelen, enkele private partners in verschillende fasen

Stad Mechelen was door haar grondpositie de enige aanwezige speler (uitgezonderd het gedeelte Kazerne Dossin waarvan de Vlaamse overheid eigenaar is). Tijdens de PPS-procedure werd gezocht naar private partners die de site gedeeltelijk mee ontwikkelen.

Ontwikkeling van een binnengebied met belangrijke historische elementen

Bijkomende informatie

Tom Depuydt
Stad Mechelen
Afdeling Projecten en Planning
Team Stadsontwikkeling
Grote Markt 21
2800 Mechelen
Tel +32 (0)15 29 78 23
tom.depuydt@mechelen.be

Projectwebsite

Website Tinelsite​ stad Mechelen


​​​

Tijdslijn en sleutelmomenten

klik hier om de tijdlijn van dit project te bekijken

Financiële kengetallen

Conceptsubsidie: 57.000 euro als volgt verdeeld
 • 33.000 euro voor ontwerpend onderzoek (opdracht nadien verlengd)
 • 10.000 euro voor 2 lokale begeleiders (opdracht van 1 begeleider nadien verlengd)
 • 2.000 euro voor expert PPS
 • 2.000 euro voor expert participatie


Open Oproep Predikherenklooster:
 • Budget 14.600.000 euro (excl. btw en erelonen), met een verwachte restauratiesubsidie voor ongeveer de helft van het budget
 • Vergoeding 15.000 euro per laureaat
Nog te begroten:
 • PPS-invulling (parking, woningen,…)
 • Aanleg openbaar domein


Projectverloop

1. Initiatiefase

Er waren al diverse plannen uitgewerkt voor deze site in het noorden van de binnenstad. De oproep voor stadsvernieuwingsprojecten in 2007 was aanleiding voor het samenstellen van een aanvraagdossier, met plannen van 51N4E. Private partner was de nv Monument die
vroeger het leegstaande Predikherenklooster van de stad had gekocht en plannen had voor diverse huisvestingsvormen (seniorie, appartementen…).
De stad kreeg een conceptsubsidie toegekend.

2. Onderzoeksfase

Na de aanstelling van de lokale begeleiders van de conceptsubsidie was er vooral discussie over de plannen van de private partner: omwille van de haalbaarheid was er nood aan een aanzienlijk volume nieuwbouw in de kloostertuin, wat de stad dan weer niet wenselijk vond. Om de haalbaarheid te toetsen nam de stad een eigen adviesbureau onder de arm dat ongeveer tot dezelfde conclusie kwam. De stad besliste dan maar om het klooster terug te kopen.
In 2009 werd de stad op die manier eigenaar van een grote site die zowel het klooster omvatte als het jeugdhuis ROJM en de oude rijkswachtkazerne (gekocht van de regie van de gebouwen).
Lokale begeleiders van de conceptsubsidie en stedelijk projectcoördinator stelden een projectdefinitie op. Dat leidde tot de aanstelling van ontwerper HDSPV (De Smet Vermeulen). Parallel met het ontwerpend onderzoek liet de stad de voorstellen ook telkens op hun haalbaarheid toetsen. Zo ontstond het masterplan voor de Tinelsite.
De stad schreef nog diverse bestekken uit voor juridische en financiële ondersteuning. Er werd ook een mobiliteitsstudie opgesteld die de parkeerproblematiek in kaart bracht alsook de fietsroutes door het gebied (met o.a. het vooruitzicht van een fietsbrug). Het masterplan werd bijgestuurd in functie van de vraag naar bijkomende voorzieningen op de site. HDSPV werd door de stad aangesteld als kwaliteitsbewaker.

Nu de stad de hele site in eigendom had moest er nog een private partner gezocht worden. Dit gebeurde aan de hand van een selectieleidraad en een ​

bestek. Het programma omvatte een aantal woningen, de verhuis van het jeugdhuis dat een ongemakkelijke positie innam op de site, ondergronds parkeren en een voorstel voor het Predikherenklooster. De stad besliste tijdens de procedure om het klooster uit het dossier te lichten om er zelf een stadsbibliotheek in te realiseren en stelde een projectdefinitie Open Oproep​ op. Na rijp beraad werd gekozen voor het concept van KSA | HildundK Architecten. Dit Nederlands-Duitse team zal zowel de restauratie van het klooster als de volledige herinrichting uittekenen en begeleiden.
 
De ingediende offertes voor de PPS-ontwikkeling toonden aan dat er andere oplossingen uitgewerkt moesten worden voor de bouw en exploitatie van de ondergrondse parking en de locatie van het jeugdhuis. Voor de parking werd door de stad zelf een exploitant gevonden en voor het jeugdhuis werd in samenspraak met de vertegenwoordigers van het jeugdhuis een andere locatie gezocht in de binnenstad. Daarnaast wilde het nieuwe stadsbestuur dat er op de site denser zou worden gebouwd maar zonder te raken aan de contouren van het toekomstig park zoals in het masterplan voorzien. 
Met deze aangepaste uitgangspunten lanceerde de stad in 2013 een nieuwe selectieleidraad, beschrijvend document en bestek volgens de procedure van de concurrentiedialoog.​ 

In 2014 en 2015 werd met de voorkeursbieder overlegd in functie van de opmaak van een PPS-overeenkomst.

3. Planuitwerkingsfase

De stad heeft een bestek uitgeschreven voor het ontwerp van het openbaar domein. De begunstigde, Omgeving, kreeg eerst de opdracht om enkele deelruimtes voorlopig in te richten om de verdere uitwerking van het project te vergemakkelijken. Ze werkten een eerste concept uit voor het openbaar domein zodat er mee kan rekening gehouden worden wanneer de eigenlijke architectuurontwerpen worden opgestart. Intussen is een definitief ontwerp opgemaakt.

In 2015 heeft de ontwikkelaar een bouwvergunning gekregen voor de ondergrondse parking en de woonontwikkeling aan de zijde van de Tinellaan. In 2016 wordt de bouwaanvraag voorbereid voor de andere gebouwen.
Na de lessen uit eerdere projecten in Mechelen is er een sterke participatiepoot opgezet. De burgers worden aangesproken over de betekenis van de site in het geheel van de stad. Er zijn frequente buurtvergaderingen met de bewonersbegeleidingsgroep die mensen uit de wijkraad, buurtbewoners en de verantwoordelijke voor het jeugdhuis verzamelt. Daarnaast wordt er met focusgroepen gewerkt die elk vanuit hun expertise adviezen uitbrengen zoals over de bibliotheek in het klooster en het openbaar domein.

4. Uitvoeringsfase

In 2015 werd het gefaseerd archeologisch onderzoek aangevat op de plaats waar de ondergrondse parking zal worden gebouwd. In 2016 werd gestart met de bouw van de ondergrondse parking. De parking opende in juni 2018. De eerste fase van de PPS-ontwikkeling hield naast de parking ook de bouw van 38 woningen in die gerealiseerd werden in twee appartementsgebouwen en  in de verbouwing van  het Rijkswachtkazernegebouw.  Deze woningen werden vanaf het najaar van 2019 bewoond. Eind 2019 startte fase 2 me de realisatie van de andere woningen. 
Ook het Predikherenklooster werd de voorbije jaren grondig gerenoveerd. In september 2019  opende 'Het Predikheren' haar deuren. Bezoekers kunnen er terecht voor de bibliotheek, voor Bar Bib en het culinaire restaurant Tinèlle, alsook voor de vele activiteiten die in het gebouw plaatsvinden.

Het eerste deel van het park rond het Predikherenklooster werd  in gebruik genomen in september 2018. De volgende delen van het park volgen tegen 2022. De realisatie wordt afgestemd op de werf van de PPS-ontwikkeling.

5. Beheersfase

Nog niet van toepassing

Evaluatie en Reflectie

 • Tijdens het doorlopen proces kreeg het stadsbestuur nieuwe inzichten wat leidde tot aanpassingen van plannen in cruciale fases en vertragingen van het project.
 • De negatieve invloed van een jeugdhuis op de verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen werd in een eerste fase onderschat.
 • Het rendement van een ondergrondse parking werd in een eerste fase overschat.

Publicaties en presentaties

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap