Stationsomgeving

Herwaardering stationsomgeving

spelers
stad Aalst, De Lijn, NMBS.
deelprojecten
er zijn 12 deelprojecten

Herwaardering van de Aalsterse stationsomgeving

Bijkomende informatie

Els Bonnarens
Stad Aalst
Grote Markt 1
9300 Aalst
tel. 053/73.21.11
els.bonnarens@aalst.be
http://www.projectaso.be/

Tijdslijn en sleutelmomenten

Financiële kengetallen

Projectverloop

1. Initiatiefase

Er is een lange traditie van onder andere ontwerpend onderzoek omtrent het Aalsterse industriële landschap en de stationsomgeving (bv. door Christian Kieckens & Peter Downsbrough, Densities, 1996)

2. Onderzoeksfase

Eind 2002 slaan de stad Aalst, De Lijn, de NMBS, de Post en NV Amylum de handen in mekaar om de Aalsterse stationsomgeving (‘aso’) grondig te verfraaien.  Dit mondt uit in een intentieovereenkomst (2002) die de basis zal vormen van de ontwerpideeën van de de strategische stedenbouwkundige studie stationsomgeving Aalst.   Het stads-vernieuwingsproject stationsomgeving Aalst vormt een onderdeel van het
grotere ‘Masterplan stationsomgeving Aalst’. Het stadsvernieuwingsproject wil als hefboom werken voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de Denderomgeving doorheen het stadscentrum van Aalst. Voor de stationsomgeving is de algemene doelstelling de realisatie van een goed functionerend transferium met hoogwaardige dienstverlening voor alle gebruikers.

3. Planuitwerkingsfase

Er wordt een internationale wedstrijd (Open Oproep) uitgeschreven met architectenbureau Christian Kieckens Architects als laureaat. Dit bureau werkt een masterplan (‘Filature & Urban Fabrics’) uit voor het station en de omgeving errond. Het wordt goedgekeurd door de gemeenteraad (2003).
Het plan wordt ingedeeld in 12 deelprojecten, die zowel linker- als rechteroever van de stad nieuwe mogelijkheden geven. Een relatieschema maakt de belangrijkste relaties / afhankelijkheden tussen de verschillende deelprojecten zichtbaar en opvolgbaar.
De planningscontext is erg belangrijk en moet worden aangepast om te passen binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2003). Daartoe wordt een afbakenings-RUP gemaakt (2003) waarin de ‘pendelparking’ wordt omgezet in ‘projectzone voor stedelijke functies’. Het bereidt de aanvraag ‘stadsvernieuwingsproject stationsomgeving Aalst’ voor.
Vooral het feit dat de stad geen grondpositie heeft wordt daarin als een gemis ervaren.

4. Uitvoeringsfase

Om uitvoering te geven aan het stadsvernieuwingsproject wordt een raamovereenkomst  ondertekend, echter tussen slechts 3 partners: Stad, Lijn, NMBS. De overeenkomst bespreekt o.a. de financiële verdeelsleutels voor een aantal deelprojecten binnen het masterplan. Deze bevat o.a. project-organogram en afspraken omtrent projectmanagement en
projectcoördinatie. Als kwaliteitssupervisor wordt de ontwerper van het Masterplan aangesteld (Ch. Kieckens). Een addendum aan de raamovereenkomst stelt een projectcoördinator aan (Eurostation, Carl Baert). De complexe uitvoering wordt in een systematische planning bijgehouden en aangepast n.a.v. een stuurgroepvergadering.

5. Beheersfase

Beheersbewust werken is reeds aanwezig tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase. Beheersaspecten worden bv. opgenomen bij in addenda bij de raamoverenkomst, in de oprichting van parallelle werkgroepen
‘Patrimoniale aangelegenheden’ (grondeigendommen, verantwoorde-lijkheden voor uit te voeren werken, beheer ...) en ‘Kunst & Communicatie’ en in overeenkomsten.

Evaluatie en Reflectie

Publicaties en presentaties

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap