Juridische informatie - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

1. Doel van de website
Deze website is een wegwijzer voor het zoeken naar informatie over complexe stadsprojecten. De website richt zich voornamelijk naar personen die meer informatie zoeken betreffende projecten en processen rond (complexe) stadsprojecten.

Deze site verwijst mogelijk ook door naar andere websites van steden, stedelijke instellingen, Vlaamse overheidsdiensten of –instellingen of privé websites. Deze instanties zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via die websites ontsluiten.

De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking worden gesteld zijn afkomstig van personen en instanties uit het werkveld. Deze site fungeert als een hulpmiddel om deze informatie te bundelen, te duiden en te ontsluiten.

De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

2. Gebruik van de website
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het Kenniscentrum Vlaamse Steden niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal haet Kenniscentrum Vlaamse Steden het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

3. Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

4. Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat het Kenniscentrum Vlaamse Steden de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

5. Geschillen
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.
 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap