Context

We definiëren de context van een complex stadsproject als de samenhang van feiten en omstandigheden waarbinnen het stadsproject vorm krijgt. Het gaat onder andere om de sociaaleconomische, maatschappelijke, politieke, ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten waarbinnen het project bestaat of tot stand komt.
Die context is niet altijd eenduidig te bevatten of objectief vast te stellen. Sommige aspecten van de context zijn dat wel; de woningdichtheid, de verscheidenheid aan functies of het aantal vierkante meters groen binnen een gebied. Maar lang niet alle aspecten van de context zijn meetbaar; zoals de wijze waarop omwonenden hun omgeving waarderen of de onderlinge relaties tussen actoren. Een constante factor is dat projecleiders er amper vat op hebben.
Omdat we er van uitgaan dat alle ruimtelijke problemen contextueel zijn en dus ook hun oplossingen dat zijn, beschouwen we het als een belangrijke eigenschap van de procesregisseurs en projectleiders om binnen een complex stadsproject contextgericht te opereren en dus steeds te handelen vanuit een dialoog met de context. Soms ligt de context vast zoals voor die projecten waarvoor een brownfieldconvenant is afgesloten, maar evengoed kan de context wijzigen zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij wisselende politieke coalities.
Het aanvoelen, inschatten en analyseren van de context beschouwen we daarom als een belangrijk uitgangspunt in alle fasen van het proces: zo is het verzamelen van kennis over de context een essentieel onderdeel van de verkenning in de initiatie- en verkenningsfase, terwijl het uitvoeren van belevingsonderzoek in de onderzoeksfase belangrijke informatie kan verschaffen over de specifieke omgevingsaspecten die bewoners belangrijk vinden. De informatie die in deze eerste fasen wordt verzameld, kan ook in latere fasen een belangrijke rol spelen bij het opstellen van alternatieven of bij het uitwerken van het communicatie- en participatietraject.
Bij het doornemen van de informatie over de stadsprojecten op deze website is het tot slot belangrijk om goed in te schatten binnen welke context bepaalde beslissingen werden genomen en keuzes werden gemaakt. Daartoe werd in de desbetreffende projectfiches de context van de specifieke stadsprojecten verduidelijkt.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap