De evaluatiefase

Zeker voor wie in de toekomst nog projecten zal uitvoeren, is het zinvol om het project en het gevoerde proces te evalueren en te achterhalen wat goed is verlopen en wat voor verbetering vatbaar is. Wie dat weet en er in de toekomst rekening mee houdt, beschikt over zeer waardevolle informatie voor andere en toekomstige projecten.

Het afronden van een project is hét moment bij uitstek om deze evaluatie uit te voeren. Evaluaties helpen om verbeterpunten op te sporen en te definiëren wat in een volgend project beter of anders kan aangepakt worden en geven zowel een antwoord op inhoudelijke vragen (“is de kwaliteit van de realisaties beter of slechter dan de vooropgestelde kwaliteit


in het strategisch masterplan?”), als op financiële vragen (“zijn kosten en opbrengsten hoger of lager dan de ramingen die in de haalbaarheidsstudies bij aanvang van het project werden opgemaakt en wat is daarvan de reden”?).
 
De evaluatie van een project kan op verschillende manieren gebeuren; zowel door formeel aan betrokkenen te vragen hoe ze het proces en het projectresultaat ervaren en waarderen; als door er in informele gesprekken naar te polsen. Een formele evaluatie eindigt met de opmaak van een formeel rapportage omtrent de geleverde resultaten.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap