Lo2020

Van geïsoleerde sociale woonwijk tot volwaardige stadsdeel

Spelers
stad, SHM Nieuw Dak, de aanwezige scholen
Deelprojecten
meerdere deelprojecten

Opwaardering van een geïsoleerde woonwijk tot een vernieuwd stadsdeel

Bijkomende informatie

Veronique Claessens

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid
Stadsplein 1
3600 Genk
Tel +32 (0)89.65.45.30
veronique.claessens@genk.be
Ganael Van Lokeren
Dienst Woonbeleid            
Stadsplein 1
3600 Genk

Tel. +32 (0)89.65.45.71
ganael.vanlokeren@genk.be
Liesbeth Arits
Dienst Wijkontwikkeling
Stadsplein 1
3600 Genk

Tel. +32 89.65.43.13
liesbeth.arits@genk.be
​SHM Nieuw Dak
directeur Myriam Indenkleef
Grotestraat 65
3600 Genk
Tel +32 (0)89 62 90 20
Myriam.indenkleef@nieuwdak.be
School De Sleutel
Dir. Hilde Sijbers
Brandweg 1
3600 Genk
Tel +32 9 31 23 74
de.sleutel@skynet.be

Tijdslijn en sleutelmomenten

Bekijk hier de tijdslijn voor LO2020

Financiële kengetallen

 • Stadsvernieuwingssubsidie toegekend op 14 oktober 2011 voor een bedrag van € 3.000.000
 • Stedenfondsmiddelen jaarlijks bedrag van +/- € 200.000
 • Eigen middelen

Projectverloop

1. Initiatiefase

De wijk Nieuw Sledderlo (gelegen in Genk Zuid) is gebouwd in de jaren 60 als onderdeel van een satelietstad, die echter nooit is voltooid. Door zijn geïsoleerde ligging heeft deze wijk nooit beroep kunnen doen op voorzieningen die noodzakelijk zijn om een wijk leefbaar te houden. Nu wordt de wijk gekenmerkt door zijn ruimtelijke isolatie en een zwak sociaal economisch profiel van de bewoners. Door het samenkomen van een aantal verschillende opportuniteiten en vragen is begin 2007 de intentie ontstaan
een globale visie te ontwikkelen, die zowel op korte als op lange termijn nieuwe mogelijkheden creëert voor deze wijk. Bij de partners is de wil tot samenwerken aanwezig (zie intentieverklaring Nieuw Dak ) alsook de overtuiging dat dit zou leiden tot een win-win-situatie (een omschrijving van alle partijen is opgenomen in het aanvraagformulier). Opmerkelijk is dat de projectbegeleiding wordt ingevuld door een duo-baan (architect Dienst Woonbeleid en wijkmanager Genk Zuid).

2. Onderzoeksfase

Een stuurgroep LO2020 wordt samengesteld in mei 2007 (samenstelling en projectstructuur : zie aanvraagformulier SVPsubsidies).
Om de opdracht tot het opmaken van een masterplan zo volledig en precies mogelijk te kunnen formuleren wordt een projectdefinitie opgesteld door OSA (aangesteld via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). Voor het opmaken van een masterplan LO2020 wordt in maart 2008 het ontwerpteam TV Buur – Bas Smets aangesteld via een open oproep (zie wedstrijdbundel deel 1 en deel 2). Aansluitend wordt een stappenplan en participatieplan opgemaakt en goedgekeurd. Het stappenplan voorziet dat er naast het opmaken van een algemeen kader bijkomend deelmodules zullen worden
uitgewerkt, op vraag van de Stad Genk.
Aangezien de betrokken partners alle bewoners intensief willen informeren en betrekken wordt er in maart 2008 een eerste infovergadering georganiseerd en een eerste nieuwsbrief verdeeld.
Eén van de doelstellingen is de draagkracht van de sociaal economisch zwakke wijk Nieuw Sledderlo te versterken door te streven naar een evenwichtigere sociale mix. Hier dient o.a. de inbreng van private woonontwikkelingen toe bij te dragen (samenwerking private partners zie aanvraagformulier).

3. Planuitwerkingsfase

Het globale masterplan wordt opgedeeld in verschillende fasen: globale visie, beeld, randvoorwaarden voor deelprojecten, strategie en fasering. Parallel worden ook deelmodules opgestart in functie waarvan werkgroepen worden opgericht en telkens een bijhorend participatietraject wordt uitgetekend:
Module Nieuw Sledderlo: Gedetailleerd onderzoek naar de mogelijkheden rond renovatie of afbraak en heropbouw van de appartementen in Nieuw sledderlo, de herinrichting van het openbaar domein (binnengebieden, pleinen, wegenis, parkeerproblematiek, …). Hieruit blijkt dat afbraak en heropbouw de voorkeur krijgt. Er wordt een fasering uitgewerkt ifv de transformatie van de sociale woonwijk.
Module school-sport Uitvoeren van een locatieonderzoek naar de inplanting van een nieuw school/sportgebouw (rekeninghoudend met milieuhinder, analyse van bouwprogramma, inrichting van open ruimte, …).
Functioneel groen en verplaatsen Oosterring: Het versmallen en verschuiven van de Oosterring (gewestweg) richting het metaalbedrijf Aperam toe schept ruimte voor het creëren van een geluidswal met groenbuffer.  Mits goed overwogen constructie van deze wal en goed overwogen aanplant van de bufferzone kan de lawaaioverlast en de fijn stof overlast voor de bewoners van Oud-Sledderlo verbeterd worden. Samen met de provincie Limburg en het Centrum voor Natuur en Landschap (CNL) wordt er een project uitgewerkt rond functioneel groen dat deel uitmaakt van het Interreg project “Toepassen Functioneel Groen”. Er is door BELW Advies een luchtgroen advies opgesteld en op basis hiervan wordt de voorgestelde vegetatiestructuur getoetst met een modelmatig programma.
Begin 2009 wordt er een projectdefinitie goedgekeurd door SHM Nieuw Dak (en stad Genk) ifv de aanstelling van een ontwerpteam voor de eerste fase van de heropbouw. Hierrond wordt intensief gecommuniceerd naar de bewoners. Er wordt een stedenfondsovereenkomst afgesloten tussen stad
en Nieuw Dak rond het inzetten van een maatschappelijk assistent ifv dit begeleidingsproces.
Een volgende reeks deelmodules wordt in september 2009 toegewezen aan Buur-Bas Smets:
Module Herwaardering Groot Sledderlo: Hier wordt gedetailleerd onderzocht welk bijkomend (handels- en of voorzieningen)programma kan ontwikkeld worden in de kern van Oud Sledderlo, op welke wijze de open ruimte kan heringericht worden, enz… Op vraag van de VVSG is Genk ingestapt in een onderzoek naar het ontwikkelen van een buurwinkelactieplan met als case LO2020 (meer specifiek het uitwerken van een methodiek om een behoeftenonderzoek te kunnen uitvoeren en het opstellen van een checklist ifv een haalbaarheidsstudie voor potentiële uitbreidingen).
Module Caetsbeekvallei en Parkweg: Er wordt onderzoek gedaan naar de ecologische waarde van de groencorridor die op het niveau van de provincie Limburg Haspengouw verbindt met de Hoge Kempen, naar de optimalisatie van een nieuw aan te leggen parkweg en naar een precieze afbakening van de nieuwe woonwijken op de steilrand van het Kempisch Plateau.
Module Participatief traject.
Module Nieuw Sledderlo Groen Hart en binnengebieden: De stad wil op korte termijn in Nieuw Sledderlo al effectief stappen ondernemen. Er wordt een concrete visie uitgewerkt rond het herwaarderen van de achtergelegen binnengebieden (selectief kappen van bomen, rechtzetten van illegale grondinnames, heraanleg van paden en groene afsluitingen) en er wordt een inrichtingsconcept uitgewerkt voor het groene hart van Nieuw Sledderlo.
In april 2010 wordt de opdracht voor het opmaken van een RUP LO2020 (en eventueel plan-MER en onteigeningsplan) toegewezen aan Buur.
Het definitieve algemene masterplan LO2020 (Deel1 en deel2) wordt afgerond in november 2010.

4. Uitvoeringsfase

Begin 2011 start stad Genk de procedure en publicatie (selectieleidraad) rond het ontwikkelen van de nieuwe woonlobben middels een publiek private samenwerking.
In maart 2011 dient stad Genk voor de tweede maal een aanvraag in voor een SVPsubsidie. In functie hiervan worden alle projectonderdelen in detail omschreven en geraamd) en bijkomende worden er door het ontwerpteam een aantal facetten onderzocht. Door het inplanten van de nieuwe woonwijken in het Hei- en Meibos dienen er garanties ingebouwd te worden omtrent het goed kunnen blijven functioneren van de ecosystemen binnen Groot Sledderlo (rapport ecologische corridors). Het rapport ‘vernieuwend en duurzaam karakter woonwijken’ omschrijft uitvoering aan de hand van ontwerpend onderzoek op welke wijze de nieuwe woonwijken dienen ontwikkeld te worden binnen een sterk landschappelijke frame (inclusief
biotoopoppervlaktefactor en duurzaamheidstoets).
Op 14 oktober 2011 kent de Vlaamse Regering een SVP-subsidie toe aan LO2020 voor een bedrag van 3.000.000€.
In januari 2012 keurt stad Genk een E-missieplan Genk Zuid goed, waarbij meerderheid en oppositie zich engageren om binnen een termijn van 5 jaar een opmerkelijke verbetering na te streven van zowel de emissie- als de immissiewaarden en van de beleving van hinder (luchtkwaliteit, geluids- en geurhinder) bij de omwonenden. Dit actieplan omschrijft welke actoren hierbij betrokken zijn en wat hun inbreng is en kan zijn. Er zijn een 50-tal acties geformuleerd. Stad Genk neemt hierin een coördinerende rol op zich en heeft een externe coördinator aangesteld. 
Meerdere werken zijn reeds in uitvoering. TV Buur – Bas Smets krijgen een supervisieopdracht toegewezen, opgedeeld in verschillende deelprojecten

5. Beheersfase

Betrokken stadsdiensten: Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, Wijkontwikkeling, Strategisch stadsbeleid, Sociale Zaken, Leefmilieu, Sport, Groenbeheer, Grondzaken

Evaluatie en Reflectie

Dit stadsproject is opgestart in 2005. Mede door de complexiteit kan er zeven jaar later worden vastgesteld dat een aantal deelprojecten in uitvoering zijn en/of opgestart worden, maar een aantal onderdelen ook nog niet.
Het gegeven dat Genk gelegen is in een stedelijk gebied dat momenteel nog niet afgebakend is heeft een invloed op de timing van de verdere uitwerking.

Publicaties en presentaties

 • website dubolimburg
 • nieuwsbrief 1
 • nieuwsbrief 2
 • nieuwsbrief 3
 • nieuwsbrief 4
 • facebook Babbelbank
  De bewoners van Nieuw-Sledderlo, jong en oud, werken samen aan 3 babbelbanken. Dit zijn betonnen zetels die bekleed worden met mozaïeksteentjes. Ook het ontwerp werd volledig door de bewoners zelf gemaakt.
  Van zodra de banken klaar zijn krijgen ze een plaats in het vernieuwde 'Groen hart' in de wijk, de nieuwe ontmoetingsplek voor de hele buurt.
 • facebook Filmproject mi casa tu casa
  Het filmproject 'mi casa tu casa' wil de bewoners van de verschillende deelwijken van Nieuw-Sledderlo dichter bij elkaar brengen. In de film tonen buurtbewoners, in al hun diversiteit, zichzelf al dansend op hun lievelingsmuziek in hun woonkamer. De film werd vertoond tijdens wijkfeesten en is te zien bij plaatselijke handelaars.
 • Projectpagina Vlaams Bouwmeester
 • Presentatie "Spreken door ruimte"

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap