Ledeberg leeft _ Cotton Island copy Christophe Vander Eecken

Ledeberg Leeft

Van 19de eeuwse achterstandswijk tot socio-culturele mix

Spelers
Stad Gent; OCMW; projectontwikkelaar

Opwaardering van een volkse wijk tot een diverse stadswijk

Bijkomende informatie

Liesbeth Bultinck
Stad Gent
Stedelijke Vernieuwing
Franklin Rooseveltlaan1 | 9000 Gent
tel  +32 9 266 82 34
fax  +32 9 266 82 59
liesbeth.bultinck@stad.gent
Nele Vanhooren
Stad Gent
Stedelijke Vernieuwing
Franklin Rooseveltlaan 1 | 9000 Gent
tel  +32 9 266 82 37
fax  +32 9 266 82 59
nele.vanhooren@stad.gent

Nathalie Desmet
Stad Gent
Beleidsparticipatie
Franklin Rooseveltlaan 1 | 9000 Gent
tel +32 9 266 82 53
fax  +32 9 266 82 59
nathalie.desmet@stad.gent
Projectwebsite stad Gent

Tijdslijn en sleutelmomenten

Financiële kengetallen

Projectverloop

1. Initiatiefase

Rond de eeuwwisseling is Ledeberg een dichtbevolkte wijk met een zeer diverse bevolking. De arbeidershuisjes zijn vaak verouderd, de open ruimte is beperkt en vaak van lage kwaliteit. Het stratenpatroon heeft een ingewikkelde structuur. De situatie in Ledeberg is vergelijkbaar met andere wijken uit de 19de-eeuwse gordel, zoals Brugse Poort of Rabot. 

Daarom beslist het stadsbestuur om de herwaardering van deze wijken prioritair aan te pakken. Wijk per wijk. Dat maakt het mogelijk om beschikbare middelen, subsidies en medewerkers te concentreren en zo alomvattende en ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten op te zetten. Eerst zijn de Brugse Poort en Rabot aan de beurt. Daarna volgt Ledeberg.

De aanleidingen van het project Ledeberg leeft zijn dus analoog aan de projecten 'Zuurstof voor de Brugse Poort' en 'Bruggen naar Rabot'. 

De uitwerking bouwt voort op die ervaringen en opteert voor vier deelgebieden (de
drie ‘poorten’ tot het gebied en woonweefsel) waarin de Stad telkens geschikte publieke en/of private partners zocht.

2. Onderzoeksfase

Het onderzoek wordt opgestart door bestekken uit te sturen voor stedenbouwkundig onderzoek per deelgebied. Uit het gunningsverslag blijkt het belang van het uitvoeren van een diepgaande en gedifferentieerde studie met structurele inbreng van de bewoners. Wandelingen met diensten en beleidsverantwoordelijken doorheen de wijk vormen de aanzet van een planningstraject waarin verschillende scenario’s zullen worden uitgewerkt en dat zal uitmonden in een actieplan. Deze methode sloeg goed aan, zoals blijkt uit het gecoördineerd advies van de klankbordgroep en bewerkstelligde een intensieve inspraak.
Er wordt een bevraging georganiseerd van de diensten betrokken bij de  stedelijke vernieuwing in Ledeberg alsook van de economische actoren. Specifieke doelgroepen krijgen welgemikte aandacht, zoals bv. ‘Kinderen uit Ledeberg vertellen’.
Het fysiek-ruimtelijk actieplan Ledeberg leeft, waarin bepaalde scenario’s gecombineerd worden in grafisch vertaalde krachtlijnen, brengt samen: visie, gewenste ruimtelijke structuur, acties per deelproject en - per deelgebied  - beoordelingscriteria voor projecten van derden.

3. Planuitwerkingsfase

De planuitwerkingsfase gaat samen met de overdracht van de regie van de coördinerende projectleider naar een projectleider per deelproject. Regelmatige bevraging van projectleiders houdt de samenhang tussen de deelprojecten in stand. Tentoonstellingen, thematische wandelingen en nieuwsbrieven houden het draagvlak gespannen.

De tijdelijke invulling "Den Hof" werd opgezet als een experiment in coproductie. 

Een onteigeningsplan voor het totale project begeleidt de plannen. In 2011 leidt het traject tot een aanvraag voor erkenning als stadsvernieuwingsproject.

Vanaf deze fase verlopen de projecten op verschillende snelheden. 

Tijdens deze fase deed de opportuniteit zich voor om de Standaert site (een failliet gegane doe-het-zelfzaak) aan te kopen. We zijn hier als Stad op ingegaan, niettegenstaande de beperkte financiële ruimte. Een dergelijke site in het hart van de wijk kan immers een grote meerwaarde betekenen voor de buurt. De invulling wordt samen met de buurt bepaald.

4. Uitvoeringsfase

Een uitgebreide communicatiecampagne met een tentoonstelling in de plaatselijke bibliotheek, themawandelingen, een nieuwsbrief en videofilmpjes in lokale handelszaken kondigt de start van de werken aan. Met deze uitgebreide communicatie wil de Stad het draagvlak voor de uitvoering creëren. Het regelmatig samenbrengen van buurtbewoners en infovergaderingen maakt deel uit van deze strategie. Ook het herhuisvestingstraject voor en de persoonlijke begeleiding van alle inwoners die gevat zijn door het onteigeningsproject, getuigen hiervan. 

Participatie en inspraak bij de deelprojecten: worden begeleid door de projectleider, de projectcommunicator en de dienst Beleidsparticipatie al dan niet in samenspraak met andere partners.

Er zijn verschillende stadsdiensten of partners actief in Ledeberg: Vzw Samenlevingsopbouw (bewonersondersteuning), dienst Buurtwerk (sociale cohesie), vzw Jong, Wijkgezondheidscentrum, OCMW, Straathoekwerk maar ook talrijke buurtverenigingen (Ledebirds, de Standaertgroep, Mais quelle chanson, moestuingroep WZC De Vijvers…).

Door tegelijk in te zetten op de ruimtelijke, de socioculturele én de socio-economische pijler hoopt de Stad Gent elke inwoner van Ledeberg meerwaarde te kunnen bieden met dit stadsvernieuwingsproject.


Sinds de start van het stadsvernieuwingsproject zijn er diverse deelprojecten uitgevoerd:
- heraanleg Keizerpark
- herinrichting straten tot woonerven
- herinrichting Brusselsesteenweg
- herinrichting hoeken tot een pleintje met een boom
- doorsteken voor zachte weggebruikers
- verbeteren woonkwaliteit aan de hand van een extra toelage en begeleiding op maat ism diverse partners (samenlevingsopbouw, ocmw, woonwinkel, Energent, dienst Wonen, etc). en een screening van alle woningen
- diverse nieuwe hoekwoningen voor gezinnen
- sociale seniorenflats
- heraanleg centrumplein
- bouw Welzijnsknoop incl sociaal restaurant met aanpalende tuin
- aanleg binnentuin Moriaanstraat
- aanleg Polplein en omgeving
- renovatie dienstencentrum met feestzaal, dient Burgerzaken, politiecommissariaat en polyvalente ruimtes voor de buurt
- fietsbruggen over Keizerpark
- heraanleg Standaertsite tot een groene ontmoetingsplek voor de buurt
- herinrichting Park De vijvers en Papeleupark

Volgende projecten zijn reeds in uitvoering maar nog niet afgewerkt:
- bouw parkeergebouw
- fiets- en voetgangersbrug over de Schelde
- bouw buurtsporthal
- park Bellevue
- Park Cotton Island5. Beheersfase

Het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft, zoals in 2006 - 2008 vastgelegd is al grotendeels uitgevoerd. Toch zijn er nog een aantal projecten die nog moeten opgestart worden of die verder moeten opgevolgd worden. Zo volgt biuvoorbeeld de Stad het beheer van de Standaertsite, dat in handen is van buurtbewoners en buurtorganisaties, op. Tot op de dag van vandaag worden nog steeds ingrepen gepland of  opportuniteiten aangegrepen die aansluiten op het stadsvernieuwingproject. Evaluatie en Reflectie

Publicaties en presentaties

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap