Ledeberg Leeft

Van 19de eeuwse achterstandswijk tot socio-culturele mix

Spelers
stad Gent; OCMW; projectontwikkelaar

Opwaardering van een achtergestelde wijk tot een diverse stadswijk

Bijkomende informatie

Liesbeth Bultinck
Stad Gent
Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte
Werking
Keizer Karelstraat 1 | 9000 Gent
tel  +32 9 266 82 34
fax  +32 9 266 82 59
liesbeth.bultinck@Gent.be
Nele Vanhooren
Stad Gent
Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte
Werking
Keizer Karelstraat 1 | 9000 Gent
tel  +32 9 266 82 37
fax  +32 9 266 82 59
nele.vanhooren@Gent.be

Projectwebsite stad Gent

Tijdslijn en sleutelmomenten

Financiële kengetallen

Projectverloop

1. Initiatiefase

De aanleidingen van het project zijn analoog aan de projecten ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en ‘Bruggen naar Rabot’. De uitwerking bouwt voort op die ervaringen en opteert voor vier deelgebieden (de
drie ‘poorten’ tot het gebied en woonweefsel) waarin de stad telkens geschikte publieke en/of private partners zocht.

2. Onderzoeksfase

Het onderzoek wordt opgestart door bestekken uit te sturen voor stedenbouwkundig onderzoek per deelgebied. Uit het gunningsverslag blijkt het belang van het uitvoeren van een diepgaande en gedifferentieerde studie met structurele inbreng van de bewoners. Wandelingen met diensten en beleidsverantwoordelijken doorheen de wijk vormen de aanzet van een planningstraject waarin verschillende scenario’s zullen worden uitgewerkt en dat zal uitmonden in een actieplan. Deze methode sloeg goed aan, zoals blijkt uit het gecoördineerd advies van de klankbordgroep en bewerkstelligde een intensieve inspraak.
Er wordt een bevraging georganiseerd van de diensten betrokken bij de  stedelijke vernieuwing in Ledeberg alsook van de economische actoren. Specifieke doelgroepen krijgen welgemikte aandacht, zoals bv. ‘Kinderen uit Ledeberg vertellen’.
Het fysiek-ruimtelijk actieplan Ledeberg Leeft, waarin bepaalde scenario’s gecombineerd worden in grafisch vertaalde krachtlijnen, brengt samen: visie, gewenste ruimtelijke structuur, acties per deelproject en - per deelgebied  - beoordelingscriteria voor projecten van derden.

3. Planuitwerkingsfase

De planuitwerkingsfase gaat samen met de overdracht van de regie van de coördinerende projectleider naar een projectleider per deelproject. Regelmatige bevraging van projectleiders houdt de samenhang tussen de deelprojecten in stand. Tentoonstellingen, thematische wandelingen en nieuwsbrieven houden het draagvlak gespannen.

De tijdelijke invulling "Den Hof" wordt opgezet als een experiment in coproductie.

Een onteigeningsplan voor het totale project begeleidt de plannenIn 2011 leidt het traject tot een aanvraag voor erkenning als stadsvernieuwingsproject.

Vanaf deze fase verlopen de projecten op verschillende snelheden. Tijdens deze fase deed de opportuniteit zich voor om de Standaert site (een failliet gegane doe-het-zelfzaak) aan te kopen. We zijn hier als Stad op ingegaan, niettegenstaande de beperkte financiële ruimte. Een dergelijke site in het hart van de wijk kan immers een grote meerwaarde betekenen voor de buurt. De invulling wordt samen met de buurt bepaald.

4. Uitvoeringsfase

Ondertussen is eind 2013 de welzijnsknoop in gebruik genomen, zijn er al verschillende nieuwe hoekwoningen gerealiseerd en gaat ook de renovatie van het dienstencentrum op dit moment een volgende fase in.

5. Beheersfase

nog niet van toepassing

Evaluatie en Reflectie

Publicaties en presentaties

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap