Achtergrondinformatie Projectfase > Beheerfase > Communicatie en participatie


Coproductie: sociaal beheer Park Spoor Noord (Antwerpen)

Veiligheid als issue
Dat veiligheid er een issue is, is één van de factoren geweest dat het park zo transparant is opgevat en nu zo succesvol is. Er zijn dus geen struiken maar bomen en geen hoekjes en kantjes: het park is heel transparant en opzichters zijn goed zichtbaar. In Park Spoor Noordis bewust gekozen om het gevoel van openheid en van veiligheid te garanderen; ook de wijze van de verlichting langs het fietspad werd in die context bekeken. Ook is aandacht besteed aan preventieve acties zoals veel politiecontroles in het eerste halfjaar.  Door dit alles hebben er zich tot op heden amper criminele feiten of incidenten voorgedaan. 

Claimgedrag als bezorgdheid
Bij claimgedrag proberen bepaalde groepen zich plekken toe te eigenen met als gevolg dat anderen zich daar niet veilig voelen. Claimgedrag werd in het ontwerpproces als een belangrijke bezorgdheid meegenomen. Dat de ontwerpers in het ontwerp de bekommernissen vanuit de buurt hebben meegenomen via het participatietraject dat is gevoerd, heeft er toe geleid dat de mensen er zich ook effectief thuis voelen. Uit onderzoek dat recent is uitgevoerd, blijkt ondertussen ook effectief dat het gebruik van het park wel degelijk heel divers is.
Hoewel het claimgedrag een bezorgdheid was, is het dusin realiteit geen probleem, waarschijnlijk heeft ook schaal van het park hier iets mee te maken: er is namelijk veel ruimte en het park heeft een heel polyvalent karakter, wat er voor zorgt dat iedereen zijn eigen ding kan doen.

Vrij gebruik en dus geen toewijzing van parkdelen
Er is naar gestreefd om een evenwicht te creëren tussen buurtgebruik en stadsgebruik. Op de vraag om de sportvelden voor privéclubs open te stellen, werd niet ingegaan omdat een belangrijk uitgangspunt van het ontwerp is dat de sportvelden vrij gebruikt moeten kunnen worden.  De infrastructuur is er overigens ook niet op voorzien: er is bijvoorbeeld geen douche en de sportvelden zijn niet verlicht. Uitzondering wordt gemaakt voor sportdagen vanuit de scholen in de periode mei en juni tijdens de daguren.

Medebeheer mogelijk maken
Hoewel het de ambitie was om medebeheer mogelijk te maken, blijkt dat op heden moeilijk realiseerbaar; onder andere omdat de skate clubs nog niet goed georganiseerd zijn en de  bewoners die bij het voortraject betrokken waren, vinden dat het beheer niet hun verantwoordelijkheid is, maar wel die van de stad.
 
Daarom werd een eerste beheerplan opgemaakt en goedgekeurd door het College in 2008 voor het beheer van het westelijke deel van het park. Dat beheerplan werd in 2009 geactualiseerd en goedgekeurd door het College voor het volledige park. Het beheer wordt nu uitgevoerd op basis van die beheersovereenkomsten:

  • In navolging daarvan werd in 2010 een beheersteam opgericht waarin AG Stadsplanning niet langer een coördinerende rol opneemt naar beheer van het park toe, maar wel zorgt draagt voor de kwaliteitsbewaking bij de verdere afwerking en wijzigingen/aanvullingen op het ontwerp.
  • Dat mandaat van het beheersteam werd kort na oprichting al versterkt omdat sommige beheersdiensten het park naar eigen inzichten begonnen aan te passen in functie van minder of gemakkelijker onderhoud. Het ging zo ver dat op een plek waar veel evenementen gebeurden de diensten op eigen houtje een vaste elektriciteitskast plaatsten. Om dit te voorkomen werd dus een mandaat gegeven aan het beheersteam, dat nu minstens maandelijks overleg pleegt.
  • Er werd in uitvoering van de beheersovereenkomsten een nieuwe functie ‘algemeen parkbeheerder’ in het leven geroepen. Die staat in voor de coördinatie van de verschillende beheerstaken tussen de verschillende actoren (intern en extern) en stuurt bij waar nodig.
  • Een tweede functie ‘sociaal beheerder’ werd later in het leven geroepen met als specifieke doelstellingen zorg te dragen voor het evenwicht tussen buurtgebruik en stadsgebruik, respect te creëren voor de hardware van het park als duurzame oplossing tegen misbruik en de activiteiten en programmatie van het park te centraliseren

 

 
 

 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap