Instrumenten en tools in de beheersfase
 

1. (Groen)beheersplan                                                                                                                  
In een beheersplan worden afspraken gemaakt over de wijze van beheer. Het gaat dan in concreto over de beheersdomeinen; de doelstellingen per domein; taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandaten van de beheerder; en de begroting en wijze van financiering van beheerskosten. Bepaal bij de opmaak van een beheersplan het onderwerp, de vereiste kwaliteit, de verantwoordelijkheden van (diverse) beheerders, de taken, de eventuele vergoedingen en termijnen en de evaluatie- en controlemodaliteiten.

Voor groengebieden worden afspraken vastgelegd in een groenbeheersplan.
 
Dat bevat afspraken over het onderhoudsprogramma voor openbaar groen, bijvoorbeeld voor wat betreft de maaifrequentie. Dergelijke afspraken kunnen de uitstraling van een bepaald gebied in sterke mate bepalen; weeg de verschillende keuzes dus goed af.

Het (groen)beheersplan wordt opgemaakt in de planuitwerkingsfase.

Meer weten
1. Beheerplan Spoor Noord Antwerpen
   2. Beheersovereenkomst                                                                                                              
In het bijzonder wanneer het beheer door derden wordt opgenomen, verdient het aanbeveling de afspraken ook vast te leggen in een beheersovereenkomst.

Derden kunnen het beheer overnemen in alle mogelijke varianten. We lijsten er onderstaand enkele op:

DBFM-O

In DBFM-O (Design, Build, Finance, Maintain and Operate)-procedures word een resultaatsverbintenis vastgelegd aan de hand van outputspecificaties. Er wordt vastgelegd wat de opdrachtgever wil en niet hoe die het wil. Het gaat in dat geval om beschikbaarheid en functionaliteit in ruil voor een beschikbaarheidsvergoeding.
 
 

Levenscyclus(kost)-benadering is één van de belangrijke meerwaardedrivers uit het DBFM-handboek. 

PPS-PPP

Voor de uitvoering en het beheer kan ook gekozen worden voor mengvormen. Het is daarbij van belang om al in de initiatie- en verkenningsfase (en dus vanaf het moment dat er een projectidee ontstaat) rekening te houden met mogelijkheden, beperkingen en randvoor-waarden van PPS-samenwerkingen en deze ook te vertalen in de documenten in de verschillende fasen.


  3. Plan Openbaar domein                                                                                                             

De kwaliteit van de publieke ruimte staat volop in de belangstelling. Allerlei vakdisciplines zijn met veel overtuiging bezig de publieke ruimte in te richten en vorm te geven. Het is op heden vooral de overheid die de publieke ruimte inricht en beheert. De opmaak van een plan openbaar domein, als een referentiekader bij het opstellen bij inrichtingsplannen voor het openbaar domein, kan helpen om meer stroomlijning te doen plaatsvinden. Het gaat daarbij om de opmaak van een referentiekader, dat gericht is op samenhang in het

plaatselijke beeld door een zekere uniformering en standaardisatie. Verschillende facetten kunnen daarbij aan bod komen, zoals de dimensionering van de (verkeers)ruimten, de wijze van afwatering, het toe te passen oppervlakte materiaal, de groen- en waterstructuur, de aan te brengen verlichting en het straatmeubilair.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap