Communicatie en participatie als instrument om te mobiliseren

Alle communicatie en participatie in deze fase heeft als doel actoren te mobiliseren en te enthousiasmeren voor ‘het idee’. De basis voor draagvlak van een project wordt dan ook in deze fase gelegd. Voor sommige projecten is dat draagvlak bijna vanzelfsprekend, voor andere projecten gaat het er om te overtuigen dat het idee en de vooropgestelde ambitie haalbaar is.

Communicatie en participatie worden in deze fase tactisch gebruikt om allianties te vormen en om een probleem of kans op de agenda te krijgen. Daarbij wordt gefocust op actoren die interessant kunnen zijn om een gemeenschappelijk doel te bereiken en wordt geprobeerd hen daartoe te mobiliseren. In de regel is voor deze “mobiliserende communicatie” geen recept beschikbaar omdat elk idee anders is en elke initiatie- en verkenningsfase anders zal zijn.De beschreven “mobiliserende communicatie” vindt voornamelijk op informele wijze plaats. Anderzijds is het interessant er over na te denken op welke manier je burgers expliciet in het proces kan betrekken en hen een rol van betekenis kan laten spelen.


De afweging om al dan niet bewonersvroeg in het proces te betrekken, beschouwen we als een belangrijke strategische keuze die in deze fase dient te worden gemaakt. Het in deze fase betrekken van bewoners beschouwen we niet als een absolute noodzaak, maar in complexe stadsprojecten wel als relevant en interessant. 

Cruciaal in het opzetten van participatieve processen is een goede actoren-analyse (of stakeholder-mapping) en een VVIP (Values, Visions, Intrests, Powers) - analyse. Uit deze analyses moet blijken wie de betrokken partijen zijn, wat hun belangen zijn, welke expertise ze kunnen inbrengen en welke macht ze hebben om het proces te beïnvloeden en/of de resultaten van het proces mee uit te dragen. Het is daarbij ook belangrijk om te analyseren wat er in het verleden in het gebied op het vlak van informatie, inspraak, participatie al is gebeurd en hoe dat doorwerkt op de huidige problematiek bij relevante groepen of burgers. Actorenanalyses kunnen ook zinvol zijn om zeker te zijn van leiderschap en van medewerking van sterke stakeholders die willen samenwerken.

Meer weten
De actorenanalyse van het project Brugge Stadsportaal
 © Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap