Communicatie en participatie in de beheersfase

   1. Communicatie door stadsdiensten en/of private partner                                                                            

Algemene communicatie over het gerealiseerde project en de deelprojecten verplaatst zich in deze fase van communicatie door procesregisseur en projectleiders naar communicatie door de stad(sdiensten); tegelijk blijft ook de private partner communiceren over zijn onderdeel van het (deel)project.

Gezien procesregisseur en projectleider er niet meer zijn, dienen in deze fase duidelijke afspraken te worden gemaakt over wie als aanspreekpunt

 

zal fungeren bij problemen of vragen (zoals voor afval op het terrein waarvan de veroorzaker niet bekend is). Dergelijke communicatie wordt in deze fase opgenomen door de ‘reguliere organisaties’ en afspraken daarover maken deel uit van het beheers- of communicatieplan dat in de vorige fasen is opgemaakt.
   2. Coproductie: sociaal beheer Park Spoor Noord (Antwerpen)                                                              
Sociaal beheer is in Park Spoor Noord (Antwerpen) toegepast. Uitgangspunt is er dat het park een ontmoetingsplek bij uitstek is en sociaal beheer heeft er als doel het park “de spil te maken van ontmoeting, van netwerking met bewoners en verenigingen” door:
 • Toe-eigening van en respect voor de hardware van het park te creëren als duurzame oplossing tegen misbruik. Veiligheid is er een issue.
 • Claimgedrag als bezorgdheid mee te nemen en te proberen beheersen. 


 • De parkinfrastructuur optimaal in te zetten voor een divers gebruik i.s.m. actoren (zoals cultuur en sport) en een evenwicht te creëren tussen buurtgebruik en stadsgebruik.
 • Medebeheer mogelijk te maken.
 •  

  Meer weten
  Klik hier om naar achtergrondinformatie te gaan
  (Coproductie: sociaal beheer Park Spoor Noord)


  © Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap