Samenwerking focust op “zoeken naar allianties”

In deze fase wordt informeel gezocht naar allianties om kansen te realiseren of problemen op te lossen. Daartoe vindt afstemming over standpunten plaats en worden actoren geënthousiasmeerd. Tijdens deze fase is er dus nog geen formeel samenwerkingsverband: er is nog geen formele opdrachtgever voor eventuele studies, er zijn geen formele overlegstructuren en er is geen gemandateerde procesregisseur. Het informele karakter van de samenwerking primeert.

In deze fase vindt een eerste screening en rudimentaire verkenning van zowel private als publieke partners plaats en wordt gezocht naar allianties met beiden. Daartoe analyseert de initiator tijdens deze fase mogelijke partners en belanghebbenden, voor- en tegenstanders. Ook vergelijkt hij/zij opinies en voorstellen, zoekt hij/zij win-win situaties en mogelijke samenwerkingen; en worden rollen, taken, overlegvormen en bekwame trekkers gedefinieerd. De initiator stelt zich ook de vraag welke interne en externe expertise en welke personen of diensten nodig zijn voor de werkzaamheden​ die in het vervolg van het proces worden gepland en hij/zij stemt informeel over de mogelijkheden af. De structurering en projectdefinitie van de samenwerking vindt in de volgende fase plaats.

De wijze waarop deze eerste fase wordt georganiseerd, hangt nauw samen met de inhoud van het initiatief en met de initiatiefnemer. In lokale overheden zijn het vaak de ambtenaren uit ‘het hoger kader’ die erbij betrokken zijn en, naargelang de grootte van de organisatie, ook een aantal medewerkers. Afhankelijk van de inspanning die het initiatief vraagt, zal de interne organisatie daarop moeten worden afgestemd.

Initiatieven zullen echter niet altijd vanuit de overheid worden opgestart. Ook vanuit de private sector of door burgers kunnen problemen of kansen vastgesteld worden en kan het daardoor de private partner of burger zijn die initiatief neemt en inspanningen levert om een kwestie geagendeerd te krijgen.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap