Samenwerking in de uitvoeringsfase


   1. Samenwerking op niveau van het totaalproject: focus op voortgang en kwaliteitsbewaking                
            
Het slagen van de uitvoering valt of staat met een goede projectorganisatie. Opdrachtgever(s) en uitvoerende partij(en) moeten er beiden in deze fase voor zorgen dat het project niet ‘ontspoort’. Het blijft daarom ook in deze fase belangrijk om een overkoepelende organisatie te hebben met alle betrokken partijen, zoals dit ook voor de eerste fasen werd gedaan. Niet alleen om betere resultaten te krijgen, maar ook om mogelijke conflicten efficiënter  te kunnen beheersen. Ook ‘externen’ (ondermeer het ontwerpteam en aannemers) zullen zo sneller over betere informatie kunnen beschikken en hierdoor een hogere kwaliteit in uitvoering kunnen genereren.


Een goede afstemming tussen procesregisseur en projectleider(s) in deze fase is een absolute noodzaak. Die procesregisseur krijgt in deze fase bijkomende taken zoals budgetopvolging, veiligheidscoördinatie uitvoering (verplicht overkoepelend), bijsturing minder hinder, overkoepelende communicatie, etc.
   2. Samenwerking op niveau van het deelproject: focus op het operationele

Bij de realisatie van een deelproject focust de samenwerking zich op operationele aspecten. De flexibiliteit en discussie binnen het samenwerkingsverband is beperkt omdat de snelle uitvoering van een deelproject voorop staat. 

Het is de projectleider die instaat voor de opvolging van de operationele aspecten en daarom vanaf de start van de uitvoering bereikbaar en aanspreekbaar is. Hij/zij heeft voornamelijk technische competenties, is eerder specialist dan generalist en de organisatie van de uitvoering van het deelproject behoort tot zijn takenpakket.

Hij/zij koppelt terug naar de procesregisseur als er problemen ontstaan die invloed hebben op het totaalproject; ondermeer over de bereikbaarheid van de werf, een gewijzigde uitvoering met invloed op het aansluitende deelproject, uitlopende timing, gebeurtenissen waardoor het naburige deelproject oponthoud kan kennen, etc.
   3. Publiek-private samenwerking                                                                                                  
Het in de praktijk omzetten en managen van de gekozen vorm van publiek-private samenwerking (contractueel of participatief) in combinatie met de feitelijke projectrealisatie en -exploitatie vindt in deze fase plaats; nadat in
de vorige fase het aanbestedingsproces is doorlopen om te komen tot de keuze van één of meer geschikte private PPS-partners.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap