Deze website heeft verschillende doelstellingen.

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. Deze waardevolle kennis en informatie rond stadsprojecten zit echter in brokjes en beetjes verspreid. Dit draaiboek wordt een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle steden, gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.
Verder stellen we vast dat een stadsproject al te vaak behandeld wordt als een rationeel traject dat logisch en lineair verloopt. Deelprojecten van verschillende actoren worden niet gelijktijdig en vanuit een complexe gelaagdheid benaderd, maar vereenvoudigd tot elkaar opvolgende losstaande projecten. Dat lijdt vaak tot contraproductieve en dure trajecten. Elke actor realiseert immers zijn project zoals het hem het beste uitkomt.
In deze website zien we stadsprojecten vooral als processen, veeleer ‘bergrivieren met vele hindernissen dan rechte kanalen’. Elk proces vraagt om een traject op maat, een procesarchitectuur die afhankelijk is van de context, van de specifieke problematiek, van de actoren, beschikbare middelen en de betrokken instanties.

Deze werkwijze vereist een professionele regie en management van het proces, en een samenwerkingsmodel waarbinnen de betrokken actoren op een evenwaardige manier kunnen samenwerken en netwerken.

Let wel: deze website levert geen hapklare methodiek af of receptuur af die men blindelings kan volgen, maar vormt een leidraad en een houvast, met veel extra informatie en inspirerende voorbeelddocumenten,… elk stadsproject is immers steeds opnieuw maatwerk.

In opvolging van de commissies Berx en Sauwens doen we ook uitdrukkelijk een warme maar dringende oproep naar de Vlaamse Overheid en de Vlaamse administratie om complexe stadsprojecten niet sectoraal te bekijken, maar vanuit hun complexiteit geïntegreerd doorheen de betrokken sectoren te behandelen. Stadsprojecten bestaan uit verschillende lagen die gelijktijdig, evenwichtig en stap voor stap geïntegreerd  moeten worden tot kwalitatieve en gedragen projecten. Daarbij dienen de wettelijke procedures en adviezen op maat gesneden te zijn van de onderscheiden projecten, met oog voor de complexiteit van het totale stadsproject, en ingebed te worden in de lokale realiteit.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap