Hoewel het om een iteratief proces gaat, onderscheiden we op deze website -  vanuit een ‘theoretische logica’ - verschillende stappen die we als “fasen” definiëren:

1.    Initiatie- en verkenningsfase:
het begin, de initiatie, het lanceren van een idee, vaak voorafgegaan door een verkenning of scanning;

2.    Onderzoeksfase:
gericht/geëigend onderzoek, het ontwikkelen van visies en van strategische en operationele doelstellingen, de  projectdefiniëring;

3.    Planuitwerkingsfase:
de projectontwikkeling, de uitwerking van visies en doelstellingen tot één of meerdere plannen ter voorbereiding van de uitvoering, het diepgaander onderzoek;

4.    Uitvoeringsfase:
de effectieve uitvoering; 

5.    Beheersfase:
het beheer, het in stand houden, het zorg dragen voor én het evalueren van de realisaties.
 
We gaan er op deze site ook van uit dat:
  • de verschillende fasen niet op zichzelf staan doordat de output van de eerste fase tegelijk de input voor de volgende fase is;
  • elke fase eindigt met een besluit waarbij de bevoegde actoren een expliciete uitspraak doen over de bereikte resultaten en hun akkoord geven over het vervolgtraject. 

 

 
 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap