Financiering: financieel detailonderzoek voor project en deelproject
 

   1. Inhoud en aandachtspunten financiering                                                                                       

In deze fase wordt er voor gezorgd dat ‘het financieel plaatje’ aan het einde van deze fase rond is. Daartoe worden kosten en opbrengsten van het project en van de deelprojecten in beeld gebracht in een businessplan. Dat geeft niet alleen inzicht in de haalbaarheid van het project, maar vergroot ook het vertrouwen van andere partijen (ondermeer verzekeraars), en is daarenboven ook een vereiste bij kredietaanvragen. 

Daartoe gebeurt in deze fase een meer gedetailleerde budgetopmaak. Hier zijn specifieke tools voor nodig die ook bruikbaar zijn in het proces
 

van een complex stadsproject. 

In deze fase wordt de financiering dus sluitend gemaakt. Ook worden de subsidieaanvragen bij de desbetreffende overheden ingediend en dit vóór start van de uitvoering.

Meer weten

Klik hier voor achtergrondinformatie (budgetfile en ARGUS software)

   2. Ruimtelijk: opmaak strategisch masterplan en plan van actie                                                          
Instrumenten om financiële stromen in beeld te brengen

Er zijn verschillende instrumenten die gebruikt kunnen worden om financiële stromen in beeld te brengen en een budget op te stellen. We lichten onderstaand een projectbegroting en cash-flowonderzicht toe:
Projectbegroting
Terwijl in de onderzoeksfase de projectkosten werden geraamd, worden in de planuitwerkingsfase alle activiteiten afzonderlijk en zo realistisch mogelijk begroot. Op basis daarvan wordt in de uitvoeringsfase een werkbegroting opgemaakt.

Aan het projectplan dat in deze fase wordt opgemaakt, wordt een projectbegroting toegevoegd met een zo realistisch mogelijke raming of schatting van de kosten en van de inkomsten die met het project te maken hebben.

Cash-flowoverzicht
Een belangrijk deel van de projectbegroting en het businessplan zijn de

cash-flows; waarmee het geld dat in een periode in of uit het (deel)project gaat, wordt bedoeld.

Mogelijke inkomsten en opbrengsten die in het cash-flow overzicht worden opgenomen, zijn:
-    Grondopbrengsten
-    Subsidies
-    …
Mogelijke uitgaven en kosten die in het cash-flow overzicht worden opgenomen, zijn:
-    Strategische grondaankopen
-    Communicatiekosten
-    Loonkosten
-    Bouwkosten
-    Beheerskosten
-    Belastingen
-    …


     3. Financiering van de planuitwerkingsfase
 
Effectieve kosten hebben in de planuitwerkingsfase betrekking op de kosten voor opmaak van het uitvoeringsontwerp en op kosten voor bijkomende detailstudies of analyses. Tevens kunnen in deze fase aanzienlijke middelen nodig zijn voor strategische grondaankopen en communicatie. Voor de
 

 
uitwerking van gedetailleerde onderzoeken kunnen mogelijks ook subsidies van andere overheden aangesproken worden.
De kosten in deze fase kunnen aanzienlijk zijn en moeten worden terugverdiend als “ontwikkelingskosten” in de volgende fasen.

   4. Instrumenten voor financiële controle

 
In de uitvoeringsfase gaat ruime aandacht uit naar het in de hand houden van het vooropgestelde en beschikbare budget enerzijds (zowel op niveau van het project als op niveau van het deelproject) en de vooropgestelde kwaliteit anderzijds. Dit kan bijvoorbeeld door in de planuitwerkingsfase alle kosten van een deelproject postgewijs te ramen en dit voorafgaand aan het indienen van de vergunningsaanvragen. Dergelijke postgewijze ramingen maken het mogelijk om bij budgetoverschrijdingen in de uitvoeringsfase snel de
oorzaak te vinden en deze bespreekbaar te maken.

Aandachtspunten bij budgetbewaking zijn:
  • Er is 1 persoon verantwoordelijk voor het budget. Uiteraard kan die persoon zich laten bijstaan door een expert, maar de

 
verantwoordelijkheid moet wel bij hem/haar liggen. Dit houdt ook in dat er met hem/haar duidelijke afspraken worden gemaakt over budgetoverschrijdingen en dat wordt afgesproken binnen welke marge hij/zij beslissingen kan nemen en wanneer hij moet terug koppelen naar ‘een hoger niveau’.

  • Er gebeurt regelmatig een rapportering aan een ruimere groep waarvoor een projecttool op maat wordt uitgewerkt.

Meer weten

Klik hier voor achtergrondinformatie  (SUMMATRA software)

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap