Financiering focust op “hoe financiering bijeen te krijgen”
 

  1. Scope en aandachtspunten financiering                                                                                        
In deze fase is de hamvraag “hoe de nodige financiële middelen bijeen krijgen om het proces op te starten”. Dit is tevens een vraag die op de agenda moet komen.Aan het einde van deze fase worden afspraken over kostenverdelingen van het vervolgtraject vastgelegd in de intentieovereenkomst; die dus ook een inschatting van de kosten bevat en inzicht geeft in de verschillende onderdelen van de financiering.

Hoewel de huidige gemeentelijke boekhouding geen projectgebonden financiële organisatie toelaat en de klassieke opsplitsing van een gemeenteboekhouding (tussen gewone en buitengewone dienst) hanteert, pleiten wij er niettemin voor om de budgettering van een project op projectbasis vorm te geven en dus zowel boekhouding als rapportering vanuit deze basis te laten vertrekken. Dit betekent in concreto:
  • Activeer alle opbrengsten en kosten (zoals personeels- en werkingskosten) op projectbasis.
  • Maak een meerjarenplanning op en wees er van bewust dat die meestal zwaar negatief zal zijn in de beginfasen van het project en vermoedelijk pas tijdens de uitvoeringsfase positief zal worden; hetgeen ingaat tegen de verplichting om een meerjarenplanning jaarlijks in evenwicht af te sluiten.
  • Maak per project een specifieke voorraadwaardering op zodat het uiteindelijke resultaat van een project rechtstreeks uit de boekhouding kan worden getrokken.
     
    2. Financiering initiatie- en verkenningsfase                                                                                    
Het gaat er in deze fase om te onderzoeken op welke wijze de start van het proces gefinancierd kan worden. Als de steden initiatiefnemer zijn en de regie voeren, zijn ze veelal ook initiatiefnemer voor subsidieaanvragen en voor het beheren van het budget en fondsen.


De effectieve kosten van deze fase zijn beperkt in vergelijking met de kosten die in andere fasen worden gemaakt en dit vooral als ze onder verschillende partners worden gedeeld/ gedragen.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap