Scope, in- & output van de onderzoeksfase


   1. Scope: divergeren i.f.v. de opmaak van een strategisch masterplan                                                     

In deze fase worden de verschillende onderdelen, de omvang en de fasering van het project bepaald. Aan het einde van deze fase is er een project en is de projectdefinitie duidelijk.

Centraal in deze fase staat het onderzoek naar de gewenste kwaliteit in relatie tot de haalbaarheid en betaalbaarheid van het project. Hierdoor ligt de focus van deze fase achtereenvolgens op het:
  • (her-)definiëren en verder verkennen van de problemen en kansen uit de initiatie- en verkenningsfase;
  • bepalen van de leemten in de kennis en van onderzoeksvragen;
  • uitwerken van bestekken voor het uitvoeren van onderzoeken;
  • uitvoeren van onderzoeken en het ontwerpen, argumenteren en beoordelen van de ruimtelijke mogelijkheden; In deze fase zijn twee aan elkaar gerelateerde sub-processen te onderscheiden:
  • de opmaak van een strategisch masterplan en plan van actie; 
  • het legitimeren van de resultaten in een principeovereenkomst (of voorkeursbesluit in de Routeplanner).
  • vragen van advies en het onderhandelen over die adviezen   2. Input: urgenties en de wil om ze aan te pakken                                                                                  
Als duidelijk is dat er urgenties en kansen zijn, en als de wil aanwezig is om problemen aan te pakken, start de onderzoeksfase. Daartoe is in de initiatie- en verkenningsfase een mandaat verkregen om gericht onderzoek uit te (laten) voeren. Vertrekpunt is de intentieovereenkomst en het plan
van aanpak zoals in de vorige fase opgemaakt. Die bepalen de manier waarop het globale proces in de onderzoeksfase wordt georganiseerd en verloopt, de eerste activiteiten en de op te maken producten.
   3. Output: een project                                                                                             
In een gunstige context is aan het einde van de onderzoeksfase de kwestie uit de initiatie- en verkenningsfase uitgegroeid tot een project met een duidelijk projectgebied. De projectdefinitie is gedefinieerd en er is duidelijkheid over de maatschappelijke, juridische en financiële haalbaarheid van het project.


Volgende producten zijn aan het einde van de onderzoeksfase beschikbaar:
  • Strategisch masterplan voor het project met een visie, programma en een plan van actie als gevolg van een maatschappelijk debat.

  • Principeovereenkomst (ook wel voorkeursbesluit in de Routeplanner) over het project met een duidelijke opdracht voor het vervolgtraject en, door middel van ontwerpend onderzoek, een zicht op het beoogde resultaat.
In functie van het beheer dat in de beheersfase van start gaat, kunnen in het strategisch masterplan en in de principeovereenkomsten al principiële afspraken van beheer worden opgenomen. In de ramingen die in deze fase worden opgemaakt, worden ook de beheerskosten zo goed als mogelijk ingeschat.


© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap