Scope, in- & output van de uitvoeringsfase


   1. Scope: realiseren van het project                                                                                                       

Deze fase omvat het “effectief realiseren” van het project en/of van één of meerdere deelprojecten. Het gaat in deze fase dus om de realisatie van een project in zijn geheel of de realisatie van één of meerdere deelprojecten. Maar zoals ook in de vorige fasen aangehaald, zullen niet alle deelprojecten zich op hetzelfde moment in dezelfde fase bevinden. Terwijl sommige deelprojecten al in uitvoering zijn, kunnen andere deelprojecten al verder gevorderd zijn of nog lang niet aan uitvoering toe zijn. In de uitvoeringsfase zijn de plannen op detailniveau uitgewerkt; de uitvoering kan starten. Een project of deelproject wordt in deze fase effectief gerealiseerd. De omvang en complexiteit van de opdracht bepalen de duur van de uitvoering en vaak ook de graad van de fasering tussen deelprojecten. Die uitvoering moet voldoen aan de eisen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgevers en (potentiële) gebruikers, zoals die in de vorige fasen zijn voorop gesteld.

Terwijl de planuitwerkingsfase zich kenmerkt door een lange duurtijd omwille van de  deelprojecten en de onderlinge afstemming, is de duur van de uitvoeringsfase ten opzichte van de planuitwerkingsfase relatief kort. De uitvoering is dan ook veelal gebonden aan dwingende termijnen die er voor zorgen dat deze fase in de tijd beperkt is. Het is wel de fase met de grootste kostprijs -  normaliter meer dan 10 keer de prijs van de planuitwerkingsfase - waardoor oponthoud in deze fase grote budgettaire consequenties kan hebben en zelfs de financiële haalbaarheid van het totaalproject kan ondermijnen.

   2. (deel)project in de startblokken                                                                                                        
De deelprojecten, zoals gedefinieerd in de planuitwerkingsfase, worden in deze fase gerealiseerd. Daardoor neemt, nog meer dan in de

planuitwerkingsfase, het belang van de deelprojecten in deze fase toe.
   3. Output: gerealiseerd (deel)project                                                                                                   
De uitvoeringsfase eindigt met de realisatie van het project  en/of van een of meerdere deelprojecten die onafhankelijk kunnen functioneren.
Om tot uitvoering te kunnen overgaan, wordt in deze fase voor elk deelproject een uitvoeringsdossier samengesteld. Vooruitkijkend naar de beheersfase, is

aan het eind van de uitvoeringsfase ook een gedetailleerd beheersplan beschikbaar met afspraken over het beheer. Dat beheersplan werd reeds in de planuitwerkingsfase voor het totaalproject opgemaakt, maar dient in de uitvoeringsfase nog verder verfijnd worden op niveau van het deelproject.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap