​Opbouw projectfasen

Op deze site worden volgende fasen onderscheiden:

 1. Initiatie- en verkenningsfase:
  het begin, de initiatie, het lanceren van een idee, vaak voorafgegaan  door een verkenning of scanning
 2. Onderzoeksfase:
  gericht/geëigend onderzoek, het ontwikkelen van visies en van strategische en operationele doelstellingen, de projectdefiniëring
 3. Planuitwerkingsfase:
  de projectontwikkeling, de uitwerking van visies en doelstellingen tot één of meerdere plannen ter voorbereiding van de uitvoering, het diepgaander onderzoek
 4. Uitvoeringsfase:
  de effectieve uitvoering
 5. Beheersfase:
  het beheer, het in stand houden, het zorg dragen voor én het evalueren van de realisaties.

Vervolgens heeft elke fase een identieke basisopbouw:

1. Scope, in- en output

 • Scope: behandelt summier wat er in die fase staat te gebeuren en geeft een indicatie van de tijdsduur van deze fase
 • Input: bevat de startproducten aan het begin van de fase (en dus eigenlijk de producten waar de vorige fase mee geëindigd is). Uitzondering betreft de eerste fase waar het probleem of de kans de start van de fase is en er geen voorgaande fase is.
 • Output: bevat de resultaten aan het einde van de fase en mogelijke aspecten van beheer.

2. Samenwerking

 • Soorten samenwerking
  • Tussen interne stadsdiensten
  • Horizontale samenwerking tussen publieke partijen (ondermeer tussen stad, OCMW, autonome bedrijven)
  • Verticale samenwerking tussen publieke partijen (interbestuurlijke samenwerking)
 • Samenwerking met private partners
  • Organisatie van de samenwerking
  • Projectstructuren en samenwerkingsmodellen
  • Competenties/ vaardigheden en takenpakket
 • Projectleiding
  • Onderscheid procesregisseur (project) en projectleider (deelproject)

3. Communicatie en participatie

 • Doelstelling communicatie en participatie
 • Communicatieplan, communicatiekader
 • Communicatieteam, werkgroep communicatie,
 • Communicatieverantwoordelijke
 • Minder hinder communicatie

4. Kwaliteitszorg

 • Hoe een kwaliteitsvol proces realiseren?
 • Hoe kwaliteitserosie vermijden?
 • Welke instrumenten/instanties inzetten?
 • Attitudes om een kwaliteitsvol (deel)project uit te voeren

5. Instrumenten en tools

 • Instrumenten, procedures en tools: ruimtelijk en juridisch
 • Financiële instrumenten

6. Financiering

 • Financieringsvormen
 • Financiële modellen
 • Kosten per fase: personeel en financieel
 • Budgetbewaking
 • Risicoanalyse

Hoewel dit niet in elke fase zal worden herhaald, is het uitgangspunt op deze website ook dat elke fase sowieso wordt afgesloten met een formele politieke beslissing.

Dit geeft volgend overzicht:

Initiatie- en verkenningsfase Onderzoeksfase Planuitwerkingsfase Uitvoeringsfase Beheersfase
   Scope, in- en output                     
   Samenwerking
   Communicatie en participatie
   Kwaliteitszorg
  ​Instrumenten en tools ​​
​   Financiering

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap